Aktuality

Späť Základné informácie o vtáčej chrípke A(H5N1)

Čo je chrípka spôsobená vírusom vtáčej chrípky A(H5N1)?

Vtáčia chrípka je vysoko nákazlivé prenosné ochorenie predovšetkým vtákov a hydiny. Prirodzeným rezervoárom vírusu vtáčej chrípky sú voľne žijúce vodné vtáky.

Vírusy vtáčej chrípky sa delia na subtypy s vysokou a nízkou patogenitou. Vysokopatogénne subtypy vírusu vtáčej chrípky spôsobujú u zvierat vysokú smrtnosť, zatiaľ čo nízkopatogénne spôsobujú mierne ochorenie alebo asymptomatickú infekciu.

Vysokopatogénny subtyp vírusu vtáčej chrípky A(H5N1) je vysoko infekčný pre viaceré druhy vtákov vrátane väčšiny druhov domácej hydiny. Na rozdiel od ostatných subtypov môže infikovať aj cicavce, vrátane mačiek či ošípaných. Vysokopatogénny vírus vtáčej chrípky preukázal schopnosť prenosu na človeka, zostáva však naňho slabo adaptovaný. Prenos z vtákov na človeka je zriedkavý.

Hodnotenie rizika

Riziko prenosu vírusu chrípky A(H5N1) na širokú verejnosť je nízke. Pokračujúce monitorovanie a testovanie voľne žijúcich vtákov a domácej hydiny v EÚ je dôležité na zistenie a prevenciu ďalšieho šírenia vírusu na hydinu a iné chované vtáctvo.

Ako sa môže človek nakaziť?

K prenosu na človeka z infikovaných vtákov dochádza buď priamo, alebo nepriamym kontaktom s infikovanou živou alebo uhynutou hydinou. Takmer všetky infekcie u ľudí súviseli s úzkym kontaktom s infikovanými alebo chorými vtákmi alebo ich fekálnymi produktmi. Ohrozené sú najmä osoby, ktoré sú v priamom kontakte/manipulujú s chorými vtákmi alebo hydinou alebo ich kadávermi (napríklad farmári, veterinári a robotníci zapojení do utrácania a likvidácie). Medzi najčastejšie rizikové faktory patrí kontakt s infikovanou krvou/orgánmi alebo telesnými tekutinami infikovanej hydiny; dotýkanie sa a starostlivosť o infikovanú hydinu či plávanie alebo kúpanie sa vo vodných plochách (jazerách, rybníkoch, štrkoviskách), ktoré môžu byť kontaminované vírusom vtáčej chrípky. Z toho dôvodu sa neodporúča kúpať sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých sa  našli uhynuté vtáky alebo iné zvieratá.

Aké sú u človeka príznaky ochorenia?

Chrípka spôsobená vírusom vtáčej chrípky sa obvykle prejavuje primárne respiračnými príznakmi. Klinický priebeh ochorenia u ľudí závisí od vlastností vírusu vtáčej chrípky a od predchádzajúceho zdravotného stavu pacienta. Často je charakterizovaný počiatočnou horúčkou a kašľom s rýchlym postupom ochorenia do dolných dýchacích ciest. Príznaky ochorenia horných dýchacích ciest nemusia byť prítomné u všetkých pacientov. Pri ochorení môže dôjsť k poškodeniu pľúc, respiračnému zlyhaniu a zlyhaniu vnútorných orgánov.

Aké sú odporúčania pre verejnosť?

V prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo, odporúča sa:

 • nedotýkať sa uhynutého jedinca, vyvarovať sa  akéhokoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom, ich výlučkami a kontaminovanými predmetmi (povrch vajec, predmety v kuríne a pod.),
 • čo najskôr nahlásiť informáciu o uhynutom vtáctve na telefónne číslo 112 alebo orgánom Štátnej ochrany prírody SR; podrobnosti nájdete na stránke ŠVPS

Pri chove domácej hydiny je potrebné dodržiavať:

 • zásady osobnej hygieny, najmä dôkladné umývanie rúk,
 • dodržiavať odporúčania ŠVPS a v prípade zmeny správania sa hydiny okamžite informovať Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR.

Pri manipulácii s mäsom a vajíčkami z hydiny je dôležité:

 • dôkladné a časté umývanie rúk teplou vodou a mydlom pri príprave surového mäsa z hydiny a vajec,
 • surovú hydinu a vajcia skladovať a pripravovať oddelene od ostatných potravín; používať oddelené náradie, riady a pomôcky, ako napr. nože a dosky na krájanie pre manipuláciu so surovými potravinami,
 • uskladňovať jedlo v nádobách a obaloch tak, aby sa zabránilo kontaktu medzi surovinami a pripravenými jedlami; aby sa predišlo kontaminácii iných potravín, hydinu rozmrazovať na podnose v chladničke,
 • odstraňovať obaly, v ktorých bola zabalená hydina, vajcia, a hygienicky odstraňovať tekutinu vytekajúcu z rozmrazenej hydiny,
 • dôkladné umývanie pracovných plôch, kuchynského náradia a riadu pod tečúcou teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku na riady,
 • Dôkladná tepelná úprava potravín usmrcuje vírus, pokrm z hydiny a vajec je potrebné tepelne upraviť tak, aby sa dosiahla teplota najmenej 70 °C vo všetkých častiach spracovanej potraviny; ideálne je používať teplomer. Presvedčte sa o tom, aby po tepelnej úprave šťava z mäsa hydiny bola číra a nie ružová, aby mäso z hydiny nebolo červené alebo ružové a aby bielka a žĺtka vajec boli pevné (odporúča sa tepelná úprava vajec min. 6 minút v závislosti od ich veľkosti),
 • neodporúča sa konzumovať surové alebo nedostatočne tepelne upravené pokrmy z hydiny (vrátane vajec).

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom, musia sledovať svoj zdravotný stav a v prípade vzniku príznakov chrípky a chrípke podobného ochorenia bezodkladne kontaktovať ošetrujúceho lekára. Ten určí ďalší postup liečby a zrealizuje laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorej osoby (výter z nosa a hrdla).

Ďalšie aktuálne informácie o vtáčej chrípke nájdete tu:

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky