Aktuality

Späť XX. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz

V dňoch 20.-21. apríla 2023 sa konal XX. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva SR a Národného referenčného centra pre nozokomiálne nákazy pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trenčíne. 

Vystúpenie na odbornej konferencie Surveillance

Konferencie sa osobne zúčastnil aj hlavný hygienik SR Ján Mikas, ktorý v úvodnom príhovore upozornil na nové hrozby vyplývajúce z nárastu rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Zároveň poďakoval Sekcii nemocničnej epidemiológie a hygieny Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti za zorganizovanie takéhoto vzdelávacieho podujatia. 

Na konferencii sa zišli odborníci z oblasti epidemiológie, mikrobiológie, infektológie a iných profesijných odborov, ktorí sa zaoberajú výskytom nemocničných infekcií. V rámci programu odzneli prednášky z oblasti efektívneho zberu dát o nemocničných nákazách a formách ich prevencie, o antimikrobiálnej rezistencii v zdravotníckych zariadeniach, o nových postupoch kontroly hygienicko-epidemiologického režimu. Špeciálna pozornosť bola venovaná nástrojom umelej inteligencie používanej pre skoré rozpoznanie závažných nemocničných infekcií, ich epidemickým výskytom, či šíreniu mikroorganizmov rezistentných na antibiotiká. 

Samostatné bloky patrili problematike vzniku klostrídiových hnačkových ochorení, legionelových zápalov pľúc a nemocničným nákazám spôsobeným multirezistentnými baktériami. Veľká pozornosť bola venovaná aj kvalite ovzdušia v zdravotníckych zariadeniach, európskym normám pre dezinfekčné prostriedky, kontrole procesu strojového čistenia a dezinfekcie zdravotníckych pomôcok.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov a odznelo 39 prednášok. Obohatením konferencie boli aj hostia z Českej republiky, čo prispelo k väčšej výmene skúseností.

Práve výmena skúseností či načerpanie nových vedeckých poznatkov sú veľmi dôležité pre zvyšovanie bezpečnosti pacientov.

Prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz