Aktuality

Späť Výsledky februárového sekvenovania k 15.2.2022

Variant omikron vírusu SARS-CoV-2 pokračuje podľa priebežných februárových výsledkov sekvenácie v trende postupného vytláčania variantu delta.

Vysoký podiel delta variantu zaznamenalo iba jedno sekvenačné pracovisko - tu však sekvenovali aj také pozitívne vzorky, ktoré pochádzali z prvých dvoch januárových týždňov a boli odobraté vybraným osobám v rámci epidemiologického vyšetrovania.

Ak tieto konkrétne výsledky vypustíme, vo vzorkách odovzdaných na sekvenáciu v prvej polovici februára vychádza podiel variantu omikron na približne 90 %. Ide zväčša o vzorky s dátumom odberu spred týždňa.

Z pozitívnych vzoriek sa cielene vyberajú vzorky na sekvenáciu podľa určených kritérií, pričom výsledky sekvenovania sú primerane reprezentatívne z hľadiska pomerného zastúpenia.

Na sekvenovaní vzoriek sa vo februári podieľali laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva SR, Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave, Martinské centrum pre biomedicínu (Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK) a laboratóriá RÚVZ v Banskej Bystrici a RÚVZ v Trenčíne.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky