Aktuality

Späť Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 30.6. 2022

Slovenská republika patrí dlhodobo k členským štátom Európskej únie s najnižšou ročnou incidenciou HIV infekcie. V poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov a stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou. Proces šírenia nákazy bol charakterizovaný najmä dvoma javmi: väčšina prípadov sa v jednotlivých rokoch vyskytla u mužov (podiel žien je 10 až 15 %) a väčšina prípadov HIV infekcie je u občanov Slovenskej republiky prenášaná pohlavným stykom (97 % infekcií).

U občanov Slovenskej republiky bolo od 1.1.2022 do 30.6.2022 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 46 nových prípadov HIV infekcie (42 u mužov a 4 u žien). V danom období bolo diagnostikovaných a hlásených 5 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a 3 úmrtia pacienta s HIV infekciou. U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 24 prípadoch homosexuálnym stykom (MSM), v 6 prípadoch heterosexuálnym stykom, v 1 prípade intravenóznym užívaním drog a v 15 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu stanovený.

U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 1.1.2022 do 30.6.2022 hlásených 12 nových prípadov HIV infekcie (7 u mužov a 5 u žien), čo predstavuje 20,69 % z prípadov zachytených v roku 2022 v Slovenskej republike.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 30.6.2022 bolo registrovaných u občanov aj cudzincov spolu 1452 prípadov infekcie vírusom HIV. Z 1189 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa vyskytlo 1071 u mužov a 118 u žien. U 143 osôb (130 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 90 úmrtí ľudí s HIV (z toho 67 v štádiu AIDS). 

Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 70 % prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo celkovo prenesených 20 % infekcií, 1,2 % injekčným užívaním drog (z 19 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,05 % transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 8,75 % prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Viac ako 90 % ľudí diagnostikovaných s HIV infekciou v Slovenskej republike je na antiretrovirálnej terapii. Viac ako 90 % ľudí na antiretrovirálnej terapii je vo virálnej supresii, vďaka kontinuálnej liečbe by tak nemali byť schopní vírus prenášať na ďalšie osoby.

Kumulatívny počet prípadov HIV u občanov SR a cudzincov k 30.6.2022

Kumulatívny počet prípadov HIV u občanov SR a cudzincov k 30.6.2022 graf

Výskyt prípadov HIV a AIDS od roku 2001 do 30.6.2022 (občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)

Výskyt prípadov HIV a AIDS od roku 2001 do 30.6.2022  (občania SR a cudzinci s trvalým pobytom) graf

Prípady HIV/AIDS v krajoch SR k 30.6.2022 (občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)

Kraj 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bankobystrický 1 2 6 2 4 4 5 5 7 10 3 4 8 7
Bratislavský 17 11 17 16 37 30 30 23 21 31 29 33 31 22
Košický 5 2 1 2 4 4 2 3 5 3 5 9 6 2
Nitriansky 3 2 9 6 13 11 13 18 11 14 10 14 7 5
Prešovský 4 0 2 1 5 7 5 3 2 7 4 5 4 2
Trenčiansky 7 2 2 7 5 7 9 9 3 4 8 4 7 1
Trnavský 4 4 4 4 6 13 11 12 6 8 8 7 13 4
Žilinský 4 2 5 5 6 7 4 9 11 5 7 7 7 3
Spolu SR 45 25 46 43 80 83 79 82 66 82 74 83 83 46

Rozdelenie prípadov HIV infekcie podľa spôsobu prenosu
Kumulatívne údaje od roku 1985 do 30.6.2022 (občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)

Rozdelenie prípadov HIV infekcie podľa spôsobu prenosu  Kumulatívne údaje od roku 1985 do 30.6.2022  (občania SR a cudzinci s trvalým pobytom) graf