Aktuality

Späť Výmena jódových tabliet začína 1. augusta

Informácia - pravidelná výmena jódových tabliet Výmena jódových profylaktík v mestách a obciach v okolí jadrových elektrární Jaslovské Bohunice (pre územie v okruhu s polomerom 21 km) a Mochovce (pre územie v okruhu s polomerom 20 km) sa začne 1. augusta a potrvá do konca roka. Dotkne sa zhruba 224 obcí a miest a 460 tisíc obyvateľov. Distribúciu profylaktík koordinuje Ministerstvo vnútra SR v spolupráci so SE. a. s. Naposledy sa konala výmena profylaktík v roku 2017, pravidelná výmena sa realizuje každých 5 rokov.  

Povinnosť zaobstarať jódové tabletky pre svojich zamestnancov a obyvateľov v okolí elektrární a ďalšie určené osoby na vlastné náklady v zmysle platnej legislatívy má prevádzkovateľ - spoločnosť Slovenské elektrárne (SE, a.s.). „Rezort vnútra, ako spolukoordinátor distribúcie profylaktík zriadil na tento účel dva distribučné sklady, z ktorých sa budú vydávať príslušné počty balení pre obce/mestá a osobitne pre určené inštitúcie. Sme pripravení byť maximálne súčinní,“ zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec. Z dôvodu zabezpečenia dostatočnej rezervy bola celková potreba zabezpečenia tabletami navýšená o 10 %.

Výmena sa týka viacerých skupín občanov vrátane detí s trvalým a aj registrovaným prechodným bydliskom v obci, ako aj osôb, ktorým už bolo poskytnuté dočasné útočisko v obci. Samostatnou  skupinou sú aj materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, ich študenti a zamestnanci, prevádzky podnikov, domovy sociálnych služieb, domovy seniorov, ubytovacie zariadenia a ústavy pre výkon väzby, pre ktoré sa uvedený počet 460 tisíc jódových tabliet navyšoval na cca 695 tisíc osôb tak, aby boli  ďalšie balenia jódovej profylaxie zabezpečené aj pre spomínané zariadenia a inštitúcie. „Na základe požiadavky od štátnej správy sme zabezpečili jódovú profylaxiu pre  všetkých obyvateľov v okolí jadrových elektrární. Distribúcia jodidu draselného ako prostriedku jódovej profylaxie je určená do oblasti havarijného plánovania v okolí jadrových elektrární. Napriek tomu, že pravdepodobnosť vzniku udalosti s únikom radiácie do okolia je veľmi nízka, sme pripravení aj na zvládanie takýchto situácií. Jodid draselný je jedným z prvkov špeciálnej individuálnej ochrany. Je distribuovaný obyvateľstvu v okolí jadrových elektrární aj v iných štátoch Európy,“ dodal Štefan Hajdú, manažér jadrovej bezpečnosti Slovenských elektrární.

Samotnú informačnú kampaň na svojom území realizujú okresné úrady a obce/mestá, ktoré informujú, kde a v akých termínoch si môžu občania vyzdvihnúť a odovzdať expirované profylaktiká. Zásady distribúcie profylaktík môžu byť v jednotlivých okresoch, obciach a mestách odlišné, preto odporúčame obrátiť sa so žiadosťou o podrobnejšie informácie súvisiace s výdajom a zberom na uvedené inštitúcie. Základné informácie súvisiace s organizáciou distribúcie je možné získať na webovej stránke sekcie krízového riadenia MV SR.

Profylaktiká nie sú určené na bezprostredné užitie. Užitie tabliet obsahujúcich stabilný jód blokuje viazanie rádioaktívneho jódu štítnou žľazou, z tohto dôvodu sa tablety použijú len v prípade radiačnej havárie na výzvu kompetentných orgánov v dávke určenej pre jednotlivé vekové kategórie. „V prípade núdzovej situácie, kedy dochádza k úniku rádioaktívneho jódu do ovzdušia, dáva Úrad verejného zdravotníctva SR príslušným orgánom na úseku ochrany obyvateľstva návrh na vykonanie opatrenia jódovej profylaxie. Táto je neodkladným účinným ochranným opatrením vzťahujúcim sa na štítnu žľazu, ktoré sa vykonáva, ak dochádza k príjmu rádioaktívneho jódu. Zároveň dodávame, že prípravok jódovej profylaxie - jodid draselný je v Slovenskej republike registrovaný ako liečivo, preto dôrazne upozorňujeme, že jódové tablety sa nesmú užívať preventívne, ale len po jednoznačnej výzve štátu po úniku plynného rádioaktívneho jódu do ovzdušia,“ upozorňuje vedúca odboru radiačnej ochrany UVZ SR  Veronika Drábová.

Informácie o profylaktikách ako liečive, jeho účinkoch, dávkovaní, resp. ďalšie otázky odporúčame žiadať od Ministerstva zdravotníctva SR, príslušného orgánu verejného zdravotníctva, či SE, a.s. Podrobnosti o lieku sú uvedené tiež v príbalovom letáku

Nepoužité tabletky alebo tabletky po uplynutí dátumu exspirácie je potrebné odovzdať príslušným orgánom miestnej správy, pričom ich zneškodnenie bude zabezpečené v súlade s pravidlami pre liečivá. Starú jódovú profylaxiu je taktiež možné odovzdať aj v ktorejkoľvek lekárni.