Aktuality

Späť Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2024

Organizácia UN-Water, ktorá koordinuje aktivity OSN v oblasti vody a hygieny, propagovala tohtoročný Svetový deň vody (SDV) pod heslom „Voda pre mier“. Poukázala tým na potrebu spoločnej zodpovednosti a vzájomnej spolupráce v oblasti vody, s cieľom zabezpečiť spravodlivejší prístup ku kvalitnej pitnej vode, čo je základom zachovania verejného zdravia.

Svetový deň vody

Pri príležitosti SDV 2024 Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a niektoré regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) poskytli bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych zdrojov (studní) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Limitné hodnoty práve týchto chemických ukazovateľov sú v pitnej vode z individuálnych zdrojov najčastejšie prekračované a ich nadmerné množstvo nie je zo zdravotného hľadiska bezpečné (najmä pre malé deti).

Všetky RÚVZ a ÚVZ SR počas SDV poskytovali odborné poradenstvo a konzultácie o vhodnosti budovania vlastných vodných zdrojov a o požiadavkách na kvalitu pitnej vody. Často diskutovaná bola problematika už existujúcich zdrojov znečistenia (žumpy, hnojiská a pod.) v okolí studní, možnosti ochrany studní a úprav vody v prípade nevyhovujúcej kvality. Verejnosť zaujímali možnosti používania vody zo studní, kvalita dodávanej pitnej vody z verejných vodovodov ako aj význam stopových prvkov vo vode pre zdravie človeka. Úrady poskytovali rozhovory a články pre médiá, ako aj organizovali prednášky a besedy pre deti základných a materských škôl. Verejnosti boli poskytnuté aj informačné materiály vo forme letákov a brožúr. Boli tiež propagované dotazníky „Používate vodu zo studne?“ a „Mám rád vodu“ s cieľom získať informácie o tom, ako obyvatelia Slovenska vnímajú kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov.

Odborní pracovníci ÚVZ SR a RÚVZ informovali občanov, ktorí priniesli vzorky vody na vyšetrenie, o spôsobe zverejňovania výsledkov.

Aktivity ÚVZ SR a jednotlivých RÚVZ a vyhodnotenie výsledkov analýz počas SDV 2024 sú sprehľadnené v nasledujúcich tabuľkách a grafoch.