Aktuality

Späť Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2023

Svetový deň vody - obrázok Svetový deň vody (SDV) si každoročne pripomíname 22. marca už skoro tri desaťročia. Tohtoročnou témou bola „Urýchlená zmena" v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny a sanitácie. Cieľom kampane bolo povzbudiť ľudí k zmene každodenných návykov a k šetrnejšiemu zaobchádzaniu s vodou.

Pri tejto príležitosti Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave (ÚVZ SR) a niektoré regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) poskytli bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych zdrojov (studní) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Práve tieto ukazovatele sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti).

 

Vyšetrovanie vzoriek vody z individuálnych zdrojov na ÚVZ SR

Obr. 1. Vyšetrovanie vzoriek vody z individuálnych zdrojov na ÚVZ SR.

Svetový deň vody - obrázky letákov

Všetky RÚVZ a ÚVZ SR počas SDV poskytovali odborné poradenstvo a konzultácie o vhodnosti budovania vlastných vodných zdrojov a o požiadavkách na kvalitu pitnej vody. Často diskutovaná bola problematika už existujúcich zdrojov znečistenia (žumpy, hnojiská a pod.) v okolí studní, ich ochrany a možnosti úprav vody v prípade nevyhovujúcej kvality. Verejnosť zaujímali možnosti používania vody zo studní, kvalita dodávanej pitnej vody z verejných vodovodov ako aj význam stopových prvkov vo vode pre zdravie človeka. Úrady poskytovali rozhovory a články pre médiá a organizovali prednášky a besedy pre deti základných a materských škôl. Verejnosti boli poskytnuté aj zdravotno-výchovné materiály vo forme letákov a brožúr a bol tiež pripravený dotazník „Mám rád vodu“ s cieľom získať informácie o tom, ako obyvatelia Slovenska vnímajú kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov. Získané údaje poslúžia ako podklad pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných rizík spojených s pitnou vodou.

Odborní pracovníci ÚVZ SR a RÚVZ informovali občanov, ktorí priniesli vzorky vody na vyšetrenie, o spôsobe zverejňovania výsledkov.

Aktivity ÚVZ SR a jednotlivých RÚVZ počas Svetového dňa vody 2023 sú sprehľadnené v nasledujúcich tabuľkách a grafoch.

Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2023 „Urýchlená zmena“ - kompletná správa (pdf, 1,8 MB)