Aktuality

Späť Vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest

Účinnosť: 13. júna 2022
Link na vyhlášku

Poznámka na úvod: Úrad verejného zdravotníctva SR novou vyhláškou k prekrytiu dýchacích ciest iba dopĺňa výnimky z povinného nosenia respirátorov vo vybraných situáciách.

Uvedená vyhláška nesprísňuje povinnosť nosenia respirátora. Naďalej platí, že v súčasnej epidemiologickej situácii prekrytie dýchacích ciest nie je povinné v exteriéroch, teda ani na hromadných podujatiach organizovaných vonku, ani vo väčšine interiérov vrátane pracovísk, verejnej hromadnej dopravy, taxislužieb a hromadných podujatí (s výnimkou zdravotníckych priestorov, či zariadení sociálnych služieb, ak ste zamestnanec či návštevník; tu je respirátor povinný) – podrobnejšie rozpísané nižšie.

Od pondelka 13. júna výnimky z povinného nosenia respirátorov platia aj pre:

 • zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál alebo šatka),
 • zamestnancov zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

V prípade zamestnancov, ktorí doteraz mohli v odôvodnených prípadoch namiesto respirátora nosiť rúško, sa okrem medicínskych dôvodov (chronické ochorenie dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou, kožné ochorenia) zaraďuje aj situácia, kedy na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

Zmeny sme do vyhlášky zapracovali na základe podnetov z praxe.

Kompletný prehľad povinného prekrytia horných dýchacích ciest od 13. júna:

Prekrytie horných dýchacích ciest naďalej nie je povinné v exteriéroch, teda ani na hromadných podujatiach organizovaných vonku, ani vo väčšine interiérov, vrátane pracovísk, verejnej hromadnej dopravy, taxislužieb a hromadných podujatí.

Respirátor ako ochrannú preventívnu pomôcku sú naďalej povinní nosiť:

 • personál zariadení poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti pri kontakte s klientmi a pacientmi (napríklad personál nemocníc, ambulancií a lekární),
 • návštevníci zdravotníckych a sociálnych zariadení,
 • pacienti v čakárňach a ambulanciách lekárov,
 • zákazníci lekární.

Klienti zariadení sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti nemajú povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty.

Poznámka: Zariadenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú definované v zákone 578/2004 Z. z.

Povinnosť nosiť na týchto miestach respirátor sa nevzťahuje na:

 • deti do 6 rokov,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
 • čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania (bufety a jedálne v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti),
 • osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk,
 • zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál alebo šatka),
 • zamestnancov zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detských jaslí).

Respirátor môžu nahradiť rúškom zamestnanci v špecifických podmienkach:

 • ak majú kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo ochorenie zhoršiť,
 • ak majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou,
 • ak na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora a je ho možné nahradiť rúškom.

Úrad verejného zdravotníctva SR
a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR