Aktuality

Späť Vláda vzala na vedomie informáciu o priebežnom plnení úloh z Národného akčného radónového plánu

Vláda Slovenskej republiky vzala dňa 26.07.2023 na vedomie informáciu o priebežnom plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného radónového plánu Slovenskej republiky 2022 – 2026 (ďalej len „NARP“) za rok 2022, ktorú vypracoval Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

NARP bol schválený vládou Slovenskej republiky v januári 2022. Jeho cieľom je zaviesť opatrenia na znižovanie ožiarenia radónom obyvateľov, a tým znižovať zdravotné riziká, ktoré môžu vznikať v prípade pobytu ľudí v priestoroch s vyššou objemovou aktivitou radónu, ako je stanovená referenčná úroveň (300 Bq/m3 v priemere za kalendárny rok).

V predmetnej informácií nájdete informácie o:

  • legislatívnych zmenách súvisiacich s implementáciou NARP-u,
  • aktivitách orgánov radiačnej ochrany v oblasti sledovania rizík spojených s prírodnými zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
  • zvyšovaní radónového povedomia,
  • aktuálnych vedeckých štúdiách zameraných na radónovú problematiku,
  • zhromažďovaní a sprístupňovaní informácií o radóne.

Na tvorbe tejto informácie sa podieľali úrady verejného zdravotníctva, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Slovenský metrologický ústav.

Kompletnú informáciu o priebežnom plnení úloh vyplývajúcich z NARP-u za rok 2022 si môžete pozrieť v PDF dokumente (3,1 MB)

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR