Aktuality

Späť Vláda SR vzala na vedomie výročnú správu o radiačnej situácií na Slovensku

Na monitorovaní radiačnej situácie v Slovenskej republike sa podieľa niekoľko inštitúcií z rôznych rezortov. Radiačnú situáciu na Slovensku monitorujeme nepretržite už desiatky rokov. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) je ústredím radiačnej monitorovacej siete. 

Radiačná monitorovacia sieť zabezpečuje monitorovanie počas bežnej situácie a aj v prípade mimoriadnej situácie. ÚVZ SR koordinuje činnosť všetkých zložiek v prípade núdzovej situácie. V súčasnosti máme aktuálne v neustálej pohotovosti 9 mobilných skupín pripravených zasahovať v teréne 24 hodín, sedem dní v týždni.

Na celom území Slovenskej republiky sú rovnomerne a v rôznych nadmorských výškach rozmiestnené desiatky detekčných zariadení (70), ktoré tvoria sieť včasného varovania, a ktorými sa nepretržite monitoruje úroveň dávkových príkonov ionizujúceho žiarenia v ovzduší – tieto zariadenia patria do správy ÚVZ SR, Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR - Civilná ochrana) a Ministerstva obrany Slovenskej republiky (MO SR). Okrem toho ja na území Slovenskej republiky 56 monitorovacích miest, kde sa využívajú termoluminiscenčné dozimetre. Vzhľadom na vysokú citlivosť merania by táto metóda bola vybraná ako ťažisková pri zisťovaní dávkovej záťaže obyvateľov v prípade núdzových situácií, či už na našom území alebo mimo neho.

Pracovníci ÚVZ SR a príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva by o prípadných neobvyklých hodnotách dávkových príkonov v ovzduší a alarmoch boli informovaní prostredníctvom upozorňujúcich e-mailov a sms. Na strechách niektorých  našich úradov sa nachádzajú presávacie a filtračné zariadenia, ktorými monitorujeme aj prítomnosť rádionuklidov v aerosóloch v ovzduší.

Údaje o radiačnej situácii získavame aj zo zahraničia a aj v prípade udalosti mimo Slovenska vieme pomocou počítačovej simulácie cez inteligentný prognózovací systém veľmi promptne zistiť prognózu dopadov na Slovensku, čo nám dáva čas na prijatie opatrení na ochranu obyvateľstva.

Na prítomnosť rádionuklidov pravidelne monitorujeme rieky, potraviny, krmoviny, mlieko, huby a ďalšie iné.

Okrem vnútroštátnej spolupráce ÚVZ SR a ďalšie slovenské inštitúcie spolupracujú v oblasti monitorovania a výmeny informácií s inštitúciami ostatných členských krajín Európskej únie a medzinárodnými inštitúciami – napr. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, od ktorých dostávame pravidelne tiež relevantné informácie o radiačnej situácii. 

ÚVZ SR je v permanentnom kontakte s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu, a rovnako s dozornými orgánmi iných členských krajín.

Vo výročnej správe o radiačnej situácii na území Slovenskej republiky za rok 2022 nájdete informácie o:

  • Legislatívnom rámci
  • Súčasnom stave monitorovania radiačnej situácie v SR
  • Sieti včasného varovania
  • TLD sieti
  • Teledozimetrickom systéme
  • Sieti pre meranie vnútorného ožiarenia
  • Monitorovaní po trase
  • Kľúčových ukazovateľoch a štatistických údajoch
  • Cieľoch na rok 2023

Na tvorbe výročnej správy sa podieľali úrady verejného zdravotníctva, SHMÚ, MV SR, MO SR, MD SR, Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice, Atómová elektráreň Mochovce, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Štátny veterinárny a potravinový ústav a laboratóriá radiačnej kontroly okolia v Trnave a Leviciach.

Kompletnú výročnú správu o radiačnej situácii na Slovensku za rok 2022 si môžete pozrieť tu.

Týždenné aktualizácie vyhodnocovania radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a informácie k radiačnej monitorovacej sieti nájde verejnosť na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR

Odbor radiačnej ochrany a Odbor komunikácie ÚVZ SR