Aktuality

Späť Vláda SR vzala na vedomie výročnú správu o radiačnej situácii na Slovensku za rok 2023

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 5.6.2024 vzala na vedomie Výročnú správu o radiačnej situácii na území Slovenskej republiky a o ožiarení obyvateľstva za rok 2023.

Predmetný materiál obsahuje výsledky z monitorovania rádioaktívnej kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia a potravinového reťazca za rok 2023. Informácie boli v požadovanom rozsahu sprostredkované aj Európskej komisii.

Na monitorovaní radiačnej situácie v Slovenskej republike sa podieľa niekoľko inštitúcií z rôznych rezortov: Úrad verejného zdravotníctva SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva, Slovenský hydrometeorologický ústav, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Štátny veterinárny a potravinový ústav a prevádzkovatelia jadrových zariadení.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) je ústredím radiačnej monitorovacej siete (RMS). Radiačná monitorovacia sieť zabezpečuje monitorovanie počas bežnej situácie a aj v prípade mimoriadnej situácie. ÚVZ SR koordinuje činnosť všetkých zložiek v prípade núdzovej situácie.

Kľúčové ukazovatele a závery za rok 2023

 1. Rádionuklidy v ovzduší:
  • Zabezpečené nepretržité meranie dávkového príkonu na území SR vykonávané na viac ako 90 monitorovacích miestach pomocou meracích sond.
  • Pomocou termoluminiscenčných dozimetrov sledovali štátne orgány prítomnosť rádionuklidov v ovzduší na viac ako 170 miestach so zahustením tejto siete v okolí jadrových zariadení.
  • Na žiadnom z týchto miest neboli zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.

Pracovníci ÚVZ SR a príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva by o prípadných neobvyklých hodnotách dávkových príkonov v ovzduší a alarmoch boli informovaní prostredníctvom upozorňujúcich e-mailov a sms. Na strechách niektorých  našich úradov sa nachádzajú presávacie a filtračné zariadenia, ktorými monitorujeme aj prítomnosť rádionuklidov v aerosóloch v ovzduší. Po prijatí sms správy odborný pracovník preverí dôvody, pre ktoré došlo k spusteniu alarmov. Ak sa potvrdí, že alarm nebol spustený z dôvodu zmeny meteorologických podmienok, informuje mobilnú skupinu, ktorá je následne vyslaná k zásahu na miesto udalosti.

 1. Rádionuklidy v potravinovom reťazci:
  • Za účelom sledovania dlhodobých trendov a odchýlok laboratórni pracovníci úradov verejného zdravotníctva a pohotovostných zložiek RMS pravidelne vykonávali analýzy v celodennej strave, kravskom mlieku, mäse, zemiakoch, zelenine, v ovocí, hubách či napríklad v mede. Na prítomnosť rádionuklidov v obilninách a krmovinách analyzovali aj vzorky dovážané z Ukrajiny a vzorky pestované na území SR.
  • Výsledky nepoukázali na zvýšenie úrovne rádioaktívnej kontaminácie monitorovaných položiek.
 2. Rádionuklidy vo vode
  • Významné rádionuklidy stanovovali odborní pracovníci úradov verejného zdravotníctva, pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete a Výskumného ústavu vodného hospodárstva v pitných, podzemných, odpadových, povrchových vodách, a rovnako v hraničných tokoch riek.
  • Analyzované vzorky pitných vôd splnili kritériá kladené na tento typ vôd a nepredstavujú žiadne riziko pre obyvateľov.

Z výsledkov monitorovania jednotlivých zložiek životného prostredia, potravinového reťazca a poľnohospodárskych produktov v roku 2023 vyplýva, že obsah umelých rádionuklidov v základných druhoch potravín a krmovín je na hranici detegovateľnosti a ich príspevok k radiačnej záťaži obyvateľstva v dôsledku požitia je nevýznamný. Vo všeobecnosti predstavujú najväčší príspevok k ožiareniu obyvateľov prírodné zdroje ionizujúceho žiarenia, ktoré sa nachádzajú všade okolo nás a nepredstavujú pre obyvateľstvo riziko.

Údaje o radiačnej situácii získavame aj zo zahraničia a aj v prípade udalosti mimo Slovenska vieme pomocou počítačovej simulácie cez inteligentný prognózovací systém veľmi promptne zistiť prognózu dopadov na Slovensku, čo nám dáva čas na prijatie opatrení na ochranu obyvateľstva.

Ďalšie informácie o monitoringu radiačnej situácie

Dlhodobé a systematické monitorovanie a vyhodnocovanie radiačnej situácie a záťaže na obyvateľov v ovzduší, prostredí a potravinovom reťazci je nevyhnutné pre včasné varovanie a zabezpečenia ochrany obyvateľov v prípade radiačného ohrozenia.

Tvorbu výročnej správy za rok 2023 zastrešil ÚVZ SR ako ústredie radiačnej monitorovacej siete. Na správe sa autorsky podieľali aj regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, v Bratislave a v Košiciach, Slovenský hydrometeorologický ústav, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo dopravy SR, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Štátny veterinárny a potravinový ústav, Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice, Atómová elektráreň Mochovce, laboratóriá radiačnej kontroly okolia Trnava a Levice a Katedra jadrovej fyziky FMFI UK.

Kompletná výročná správa o radiačnej situácii na Slovensku za rok 2023

Týždenné aktualizácie vyhodnocovania radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a informácie k radiačnej monitorovacej sieti

Informácie k radiačnej ochrane a činnosti Odboru radiačnej ochrany ÚVZ SR

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA.
hlavný hygienik SR
Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR