Aktuality

Späť Vláda schválila Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2024-2030

Pravidelná pohybová aktivita, ako sú chôdza, jazda na bicykli, športovanie alebo aktívny oddych, poskytuje významné výhody pre zdravie. Platí, že aspoň nejaká pohybová aktivita je lepšia ako žiadna. Tým, že sa ľudia stanú aktívnejšími počas dňa relatívne jednoduchými spôsobmi, môžu ľahšie dosiahnuť odporúčanú úroveň aktivity.

Hlavným zámerom Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2024 – 2030 (NAPPPA), ktorý na svojej 40. schôdzi schválila vláda SR, je zlepšenie úrovne verejného zdravia prostredníctvom podpory pohybovej aktivity naprieč sektormi, ako aj zvýšenie úrovne zdraviu prospešnej pohybovej aktivity pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky a podieľanie sa na prevencií chronických neprenosných ochorení.

Jedným z hlavných cieľov akčného plánu, ktorý je v gescii odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, je zníženie výskytu pohybovej inaktivity o 5 % u dospelých a dospievajúcich do roku 2030 v súlade s odporúčaniami WHO.
Ľudia, ktorí sú nedostatočne pohybovo aktívni, majú o 20 až 30 percent vyššie riziko úmrtia v porovnaní s ľuďmi, ktorí sa dostatočne pohybujú. Cieľom materiálu je zvýšiť počet ľudí, ktorí dosiahnu minimálne odporúčané množstvo času stráveného pohybovou.

Do roku 2030 by sa mal v súlade s odporúčaniami WHO znížiť výskyt pohybovej inaktivity u dospelých a dospievajúcich o 5 percent. Zároveň by akčný plán mal prispieť aj k zvýšeniu informovanosti o zdravotných prínosoch pohybovej aktivity. Na nových úlohách sa budú podieľať viaceré rezorty. 

Systematická, pravidelná, dostatočne intenzívna a primerane dlho trvajúca pohybová aktivita ovplyvní život človeka, čo sa prejaví v zlepšenej výkonnosti celého organizmu. Medzi obľúbené formy pohybovej aktivity patrí chôdza, bicyklovanie, šport, aktívny oddych alebo hry. Môžu sa vykonávať na akejkoľvek úrovni zručností a sú dostupné pre každého. Pravidelná pohybová aktivita môže zlepšiť svalovú a kardiorespiračnú kondíciu, zlepšiť zdravie kostí, znížiť riziko hypertenzie, ischemickej choroby srdca, mŕtvice, diabetes mellitus 2. typu, rôznych typov onkologických ochorení a depresie,  znížiť riziko pádov, ako aj zlomenín bedier alebo stavcov a pomáha udržiavať zdravú telesnú hmotnosť.

Podľa odporúčaní WHO by napríklad deti a dospievajúci od 5 do 17 rokov mali absolvovať priemerne 60 minút denne väčšinou aeróbnej pohybovej aktivity miernej až vysokej intenzity počas týždňa. Dospelým od 18 do 64 rokov sa zase odporúča aspoň 150 - 300 minút aeróbnej pohybovej aktivity strednej intenzity, alebo najmenej 75 - 150 minút aeróbnej pohybovej aktivity s vysokou intenzitou, alebo ekvivalentná kombinácia týchto aktivít počas celého týždňa.

Súčasný stav, ako u nás, tak aj vo svete, nie je ideálny. Podľa WHO viac ako štvrtina dospelej populácie nie je dostatočne pohybovo aktívna. Približne jedna z troch žien a jeden zo štyroch mužov nevykonáva dostatok pohybovej aktivity. Menej sa pohybujú obyvatelia krajín s vyššími príjmami v porovnaní s obyvateľmi krajín s nízkymi príjmami a od roku 2011 nedošlo k zlepšeniu globálnej úrovne pohybovej aktivity. Prieskum Európskej komisie Eurobarometer napríklad v roku 2022 ukázal, že 38 percent Európanov športuje alebo cvičí aspoň raz za týždeň, 17 percent menej ako raz za týždeň a 45 percent necvičí vôbec. Na Slovensku cvičí a venuje sa športu 35 percent ľudí a necvičí vôbec 43 percent Slovákov. Inej pohybovej aktivite, ako napríklad práci na záhrade, tancu alebo používaniu bicykla, sa venuje približne 21 percent Slovákov.

Úrad verejného zdravotníctva navrhol štyri aktivity, ktoré budú realizované prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Jedna z aktivít sa bude týkať detí na druhom stupni základnej školy, kde bude hodnotená ich telesná zdatnosť a budú im poskytnuté rôzne intervenčné aktivity. Ďalšou aktivitou v NAPPPA 2024 – 2030 bude celonárodná kampaň „Vyzvi srdce k pohybu,“ ktorá je určená primárne pre dospelú populáciu. Pre seniorov sú naplánované edukačné aktivity ,,Význam pohybovej aktivity a prevencia pádov,“ ktoré budú doplnené dotazníkom o frekvencii pohybovej aktivity. Poslednou aktivitou bude realizácia dňa otvorených dverí pri príležitosti ,,Svetového dňa pohybom ku zdraviu,“ počas ktorého budú vykonávané preventívne vyšetrenia a odborné poradenstvo v oblasti významu pohybovej aktivity.

Na základe realizovaných aktivít v rámci úloh jednotlivých rezortov bude v roku 2031 vypracovaná Správa o plnení úloh Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity za roky 2024 – 2030.

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR