Aktuality

Späť Vláda odobrila posilnenie hygienických kritérií na vodu na Slovensku

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva 28. septembra predložili na rokovanie vlády novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novelou zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú požiadavky novej európskej smernice o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Novelu zákona ešte musí schváliť parlament.

Právna úprava prináša nové zmeny najmä v oblasti zabezpečenia procesov zásobovania pitnou vodou: vyžaduje uplatňovanie princípov manažmentu rizík a predbežnej opatrnosti, čím sa vytvoria komplexné a efektívne podmienky pre dodávanie zdravotne bezpečnej pitnej vody pre všetkých spotrebiteľov. Okrem ochrany pred možnými ochoreniami z vody sú ďalšími cieľmi podpora používania pitnej vody z verejných vodovodov a zlepšenie prístupu k pitnej vode. Pre zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov pred rizikami používania nevyhovujúcej vody sa novelou zákona pridávajú úradom verejného zdravotníctva povinnosti aj právomoci.

Právna úprava tiež aktualizuje podmienky na kúpaliskách, posilňuje zdravotnú bezpečnosť pri práci a znižuje podnikateľské zaťaženie v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, kaviarne, jedálne a pod.)

Prijatím legislatívy sa zároveň zruší vyhláška z roku 2017, ktorá ustanovuje podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Pôvodnú vyhlášku nahradí nový všeobecne záväzný právny predpis.

Prehľad vybraných zmien:

Pitná voda

 • Upravuje sa rozsah požiadaviek na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody a ukazovateľov nevyhnutných na kontrolu pitnej vody vrátane ich limitov. Ďalej sa ustanovuje aj systém pre zaraďovanie nových látok a zlúčenín vzbudzujúcich obavy do zoznamu analyzovaných látok.
 • ÚVZ SR bude po novom môcť na obmedzený čas na území Slovenska alebo jeho časti, určiť limity pre doplnkové ukazovatele, ktoré je potrebné v pitnej vode analyzovať nad rámec štandardne vyšetrovaných ukazovateľov. Ide o kontaminanty, ktoré nie sú súčasťou štandardnej kontroly vzhľadom na ich ojedinelý výskyt alebo z dôvodu, že ide o nové látky. V prípade, že sa určí potreba ďalej látky sledovať, zaradia sa spolu s limitmi do zoznamu štandardne vyšetrovaných ukazovateľov.
 • Na celý dodávateľský vodárenský reťazec od oblastí odberu vôd až po spotrebiteľa sa zavádza uplatňovanie princípu manažmentu rizík. Komplexná analýza a hodnotenie a riadenie rizík doplní tak doteraz využívanie hodnotenia pitnej vody u spotrebiteľa o kontrolu všetkých procesov, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu. Uvedené umožní sústrediť prostriedky a pozornosť na kritické body, na ktoré má byť zameraná následná kontrola ako aj cielené opatrenia.
 • Manažment rizík sa bude uplatňovať na troch úrovniach. Osobitne v plochách povodia pre odber vody pre výrobu pitnej vody, osobitne pre samotný systém zásobovania pitnou vodou a osobitne pre domový rozvodný systém, ktorým sa pitná voda dostáva k spotrebiteľovi na vodovodný kohútik. Jednotlivé úrovne však musia na seba nadväzovať a zohľadňovať získavané výsledky.
 • Určujú sa minimálne hygienické požiadavky a postupy pre overovanie filtračných médií prichádzajúcich do kontaktu s pitnou vodu a chemických látok na úpravu vody na pitnú vodu. Rozširujú sa právomoci RÚVZ v Poprade, ktorý už aj v súčasnosti hodnotí zdravotnú bezpečnosť materiálov a výrobkov určených na styk s pitnou vodou. RÚVZ v Poprade bude ako národná inštitúcia navyše posudzovať, či chemické látky a filtračné médiá spĺňajú tieto minimálne hygienické požiadavky.
 • Právnou úpravou sa rozširujú kompetencie orgánom verejného zdravotníctva, napr. v oblasti posudzovania manažmentu rizík, ale pribúdajú im aj nové povinnosti. Ide o poradenstvo a aktivity na zvýšenie dôvery spotrebiteľov a podpore používania pitnej vody z verejného vodovodu, ktorá je pod stálou kontrolou, ako aj poskytovanie prístupu k informáciám pre verejnosť, pre Európsku komisiu, Európsku environmentálnu agentúru a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb.
 • Požiadavky na informovanie verejnosti, ktoré majú byť zárukou zvýšenia transparentnosti voči verejnosti, sa rozširujú aj o dodávateľov pitnej vody – okrem údajov o kvalite dodávanej pitnej vody, výnimkách a spôsobe zásobovania budú povinní poskytovať napr. aj údaje o spôsoboch úpravy vody, jej cene, spotrebe domácnosti, miere strát atď.
 • Rozširujú sa ďalej požiadavky pre oblasť domových rozvodných systémov. ÚVZ SR má do roku 2029 zastrešiť všeobecnú analýzu rizík zo systémov na národnej úrovni a určí priestory (tzv. prioritné priestory), v ktorých bude nevyhnutné kontrolovať baktérie rodu Legionella a obsah olova. Na základe všeobecnej analýzy bude možné v budúcnosti do kontroly zahrnúť aj iné priestory a ďalšie ukazovatele.

Do zákona sa dopĺňajú základné požiadavky na teplú vodu

 • Bude pre ňu stanovený rozsah teploty u spotrebiteľa od 50 °C – 55 ºC. Dlhodobo sa totiž potvrdzuje, že prevádzkovatelia a vlastníci budov sa snažia znižovať teplotu teplej vody, ktorá tak vytvára ideálne prostredie pre množenie patogénnych baktérií, najmä baktérií rodu Legionella. Zmienené baktérie spôsobujú závažnú infekciu dýchacích ciest a Slovensko, ako aj ostatné európske krajiny, eviduje významný nárast počtu legionelóz najmä v súvislosti s teplou vodou. Ich liečba patrí k finančne aj časovo najnáročnejším spomedzi ochorení, ktorých faktorom prenosu je voda. Čoraz viac prevádzkovateľov rôznych zariadení, aby ušetrili, tiež začína vyrábať teplú vodu z vlastného zdroja, ktorý nemá kvalitu pitnej vody. Ostatné požiadavky na kvalitu teplej vody podrobnejšie ustanoví vyhláška ministerstva zdravotníctva.

Kúpaliská

 • Plavčíci budú musieť mať po novom minimálne 18 rokov a kurz prvej pomoci absolvovať v akreditovanej inštitúcii.
 • V súčasnosti je na prírodné a umelé kúpalisko zakázaný vstup so zvieraťom pre všetky osoby. Po novom však na tieto kúpaliská budú môcť osoby so zdravotným postihnutím vstúpiť v sprievode psa so špeciálnym výcvikom (asistenčné, vodiace psy).
 • ÚVZ bude môcť, rovnako ako pri pitnej vode, ustanoviť limit pre ukazovatele a látky, ktoré nie sú vo vode na kúpanie zahrnuté do rozsahu štandardne vyšetrovaných ukazovateľov vzhľadom na ich ojedinelý výskyt alebo preto, že ide o nové látky. Tieto kontaminanty nemajú určené ani limitné hodnoty. Zisťujú sa v prípade podozrenia na ich výskyt napr. v dôsledku prieniku zo starých environmentálnych záťaží alebo havárií.

Zariadenia spoločného stravovania (ZSS):

 • Ruší sa povinnosť prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania vypracovať a predložiť prevádzkový poriadok regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (zníženie podnikateľského zaťaženia, optimalizácia procesov verejného zdravotníctva).
 • Povinnosť prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania uchovávať evidenciu o vykonanej kontrole pri preberaní surovín sa skráti z piatich na dva roky, pričom s ohľadom na zásady hygieny potravín je to postačujúce.
 • Precizuje sa definícia zariadení spoločného stravovania. Dopĺňa sa o jedálne so samoobsluhou a podobné prevádzky verejného stravovania a cukrárne. Termín stánky s rýchlym občerstvením a iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov sa precizuje na stánky a iné prevádzky s ambulantným predajom potravín, pokrmov alebo nápojov.

Definícia ZSS by teda po novom znela: Zariadenia spoločného stravovania sú zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou alebo podávaním pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadeniach, v prevádzkach verejného stravovania, v jedálňach so samoobsluhou a v podobných prevádzkach verejného stravovania, cukrárňach, v stánkoch a v iných prevádzkach s ambulantným predajom potravín, pokrmov alebo nápojov a na zotavovacích a iných hromadných podujatiach.

Pracoviská:

 • Ak si charakter práce vyžaduje vybavenie pracoviska sprchami, zamestnávateľ bude povinný zabezpečiť v sprchách teplú vodu.
 • Na obmedzenie priemyselného a profesionálneho používania diizokyanátov sa upravuje povinnosť zabezpečiť odbornú prípravu všetkých osôb (zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb), ktoré manipulujú s diizokyanátmi či na prácu s nimi dohliadajú. Požadovaný rozsah odbornej prípravy, rozčlenený do troch úrovní podľa vykonávanej činnosti s diizokyanátmi, je súčasťou prílohy č. XVII položky 74 európskeho nariadenia REACH. Odbornú prípravu budú na pracovisku vykonávať odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorými sú lekári, verejní zdravotníci alebo zdravotnícki pracovníci pracovnej zdravotnej služby a bezpečnostní technici; bude sa opakovať najmenej raz za 5 rokov. Súčasťou odbornej prípravy musia byť najmä informácie o rizikách diizokyanátov pre zdravie, o správnych a bezpečných pracovných postupoch a vhodných opatreniach na ochranu zdravia na pracovisku vrátane používania účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Diizokyanáty sa používajú najmä v priemyselných odvetviach, napríklad v stavebníctve v penách, tmeloch a náteroch, ale aj pri výrobe nábytku, v automobilovom priemysle, v elektrotechnike. Spôsobujú profesionálne ochorenia, a to ochorenie dýchacích ciest (prieduškovú astmu) a kožné ochorenia (dermatitídy).

Ostatné:

 • Odborní pracovníci ÚVZ SR a regionálnych úradov sú súčasťou organizácie povodňových zabezpečovacích prác. Preto sa budú oprávnene zúčastňovať rokovaní povodňových komisií, krízových štábov a vyhodnocovať povodňové škody.

Účinnosť:

Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 12. januára 2023 s výnimkou prechodného ustanovenia do 24. augusta 2023, počas ktorého majú zamestnávatelia zabezpečiť odbornú prípravu pre svojich zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu s diizokyanátmi. Fyzické osoby - podnikatelia, ak takúto prácu vykonávajú samostatne, musia odbornú prípravu rovnako absolvovať.


Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR