Aktuality

Späť ÚVZ SR zorganizoval historicky prvé regionálne stretnutie zástupcov Národných ohniskových bodov V4 + AT, UA pre Medzinárodné zdravotné predpisy

Odborníci zo Slovenska a okolitých krajín sa 21. - 22. marca 2023 v Pezinku stretli na historicky prvom regionálnom stretnutí zástupcov Národných ohniskových bodov pre Medzinárodné zdravotné predpisy Svetovej zdravotníckej organizácie (NFP IHR).

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) v úzkej spolupráci a s finančnou podporou kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku usporiadal prvé medzinárodné regionálne stretnutie tímov NFP IHR zo Slovenska a okolitých susedných štátov (SK, CZ, HU, PL, AT, UA). Podujatie sa uskutočnilo v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine 2022/2023.

Prvé regionálne stretnutie zástupcov Národných ohniskových bodov V4 + AT, UA pre Medzinárodné zdravotné predpisy - foto účastníkov

Hlavným zámerom stretnutia bolo identifikovať možnosti užšej cezhraničnej spolupráce medzi participujúcimi subjektmi v oblasti verejného zdravia. Výsledkom tejto cezhraničnej spolupráce má byť efektívnejšia a rýchlejšia reakcia na hrozby a udalosti nepriaznivo ovplyvňujúce verejné zdravie v rámci územných hraníc nášho regiónu aj mimo neho.

Stretnutie bolo zamerané na výmenu konkrétnych národných skúseností a osvedčených postupov z manažmentu pandémie COVID-19, epidémie ochorenia mPox, utečeneckej krízy v dôsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, ako aj dopadov týchto udalostí na verejné zdravie.

„Jedna kríza striedala druhú a opakovane sa ukazovalo, že kritickou časťou celého systému sú v prvom rade ľudské zdroje. Aj tie najvyspelejšie krajiny narážali na ťažkosti, ktoré súviseli s nedostatkom ľudských zdrojov, ich distribúciou či nepostačujúcimi kapacitami,“ povedal Dr. Tatul Hakobyan, riaditeľ kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

Účastníci stretnutia si vypočuli prezentácie expertov Svetovej zdravotníckej organizácie a DG Sante (Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín).

Skúsnenosti z praxe a výstupy z projektov a aktivít subjektov zainteresovaných v ochrane verejného zdravia prezentovali zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva dopravy SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v zastúpení zdravotnej atašé Stálej misie SR pri OSN v Ženeve, neziskových organizácií a ÚVZ SR. Zástupcovia všetkých zúčastnených štátov zahraničným partnerom priblížili spôsob a stratégiu implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov v národných podmienkach a s ohľadom na špecifické okolnosti a organizáciu jednotlivých zdravotníckych systémov. Práve národné prezentácie vytvorili unikátny priestor a praktický rámec na hľadanie ďalších možností užšej a flexibilnejšej spolupráce medzi expertmi v regióne.

„Akokoľvek náročná môže byť aktuálna situácia v oblasti verejného zdravia, často navyše plná rôznych štrukturálnych rozdielov a nerovností, vždy bude potrebovať zodpovedných, svedomitých a solidárnych odborníkov,” konštatovala zástupkyňa hlavného hygienika SR, doktorka Katarína Kromerová.

Na inauguračné stretnutie v nasledujúcich dňoch nadviazal odborný dvojdňový tréning zameraný na praktickú a efektívnu implementáciu Medzinárodných zdravotných predpisov pod hlavičkou Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré historicky prvýkrát iniciovala a organizovala členská krajina SZO.

„Obe tieto udalosti nám ponúkli cennú príležitosť na nový začiatok. Vytvorili jedinečný priestor na výmenu poznatkov a praktických skúseností pri odhaľovaní a zvládaní zdravotných hrozieb z uplynulých mimoriadne náročných rokov. Po sérii týchto podujatí som presvedčená, že NFP IHR skutočne vytvárajú medzinárodnú sieť, ktorá spoločnou prácou formuje bezpečnejšiu budúcnosť regiónu,” uzavrela Dr. Isabelle Devaux zo slovenskej pobočky Svetovej zdravotníckej organizácie.

V4FUTURE - obrázok loga podujatia