Aktuality

Späť Ukončenie kúpacej sezóny 2023

Oficiálna letná kúpacia sezóna pre rok 2023 bola ukončená 15. septembra. Počas celej kúpacej sezóny orgány verejného zdravotníctva monitorovali kvalitu vody na kúpanie a situáciu na umelých kúpaliskách a na prírodných vodných plochách, ktoré verejnosť využívala na rekreačné kúpanie.

Z umelých kúpalísk bolo v tomto roku do sezónnej prevádzky uvedených spolu 170 zariadení – išlo najmä o nekryté letné kúpaliská, vonkajšie areály s bazénmi v celoročných zariadeniach a bazény, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení.

Záujem o prevádzkovanie prírodných vodných plôch sa ani v tomto roku nezvýšil a sezónnu prevádzku s komplexným hygienickým vybavením malo počas sezóny len 11 prírodných kúpalísk. Ostatné prírodné vodné plochy (69) mali neorganizovanú rekreáciu a ich hygienické zázemie bolo minimálne; odbery a analýzy vzoriek na lokalitách vykonávali v rámci vlastných kapacít orgány verejného zdravotníctva.

Vzhľadom na počasie boli kúpaliská s výnimkou dvoch augustových týždňov už od júna napĺňané na maximálne kapacity. Na prevádzkovaných kúpaliskách regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávali štátny zdravotný dozor, pri ktorom zisťovali skutočný hygienický stav zariadení, kvalitu vody na kúpanie a kontrolovali dodržiavanie prevádzkového poriadku. Počas pravidelných kontrol preverovali dodržiavanie napr. kapacít a vybavenia zariadení, frekvencie a rozsahu kontroly kvality vody, spôsobu poskytovania informácií verejnosti na kúpalisku, ako aj zabezpečenie plavčíkmi atď.

Pri kontrolách boli počas sezóny zistené najmä menšie nedostatky, ktorých odstránenie si nevyžadovalo uzatvorenie prevádzok. Išlo najčastejšie o nedodržanie limitných hodnôt zdravotne nevýznamných ukazovateľov kvality vody na kúpanie. Vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prevádzkovateľmi kúpalísk overovali orgány verejného zdravotníctva pri opakovaných dozoroch. Vážnejšie nedostatky boli zaznamenané len ojedinele. Pri niektorých prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou (napr. RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Čaňa atď) bola opätovne i v tomto roku zistená prítomnosť cyanobaktérií.

Odber vody Kontrola odobratej vody

O situácii na kúpaliskách a o možných zdravotných rizikách z kúpania vo vode s nevyhovujúcou kvalitou pre verejnosť (príp. pre niektoré populačné skupiny) informovali orgány verejného zdravotníctva pravidelne na svojich webových stránkach.

Z celkového pohľadu je možné povedať, že kúpacia sezóna 2023 sa výrazne neodlišovala od iných kúpacích sezón. Opätovne sa potvrdilo, že pravidelný dozor vykonávaný orgánmi verejného zdravotníctva a pravidelné poskytovanie informácií verejnosti sú opodstatnené a významne prispievajú k dobrej hygienickej situácii v oblasti rekreačného kúpania. Dôkazom toho je skutočnosť, že počas sezóny nebolo evidované žiadne ochorenie, pri ktorom by faktorom prenosu bola voda na kúpanie.

Podrobnejšie budú výsledky z kúpacej sezóny vyhodnotené v Správe o sledovaní hygienickej situácie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách počas kúpacej sezóny 2023, ktorú ÚVZ SR zverejní po spracovaní všetkých údajov z regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR