Aktuality

Späť Testy proporcionality v oblasti regulácie povolaní - odborná spôsobilosť

V súlade so zákonom č. 391/2020 Z.z. o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní Úrad verejného zdravotníctva SR zverejňuje formuláre Testov proporcionality v oblasti regulácie povolaní pre nasledovné odborné spôsobilosti:

 1. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie fyzikálnych faktorov (pdf, 56 kB), chemických faktorov (jpdf, 56 kB) alebo biologických faktorov (pdf, 56 kB) zo životného prostredia alebo pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie, Kontaktná osoba: Ing. Elena Kurejová, mail: elena.kurejova@uvzsr.sk
 2. hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (pdf, 47 kB), Kontaktná osoba: Mgr. Milada Eštóková, PhD. milada.estokova@uvzsr.sk
 3. hodnotenie zdravotných rizík z fyzikálnych faktorov (pdf, 57 kB), chemických faktorov (pdf, 57 kB) alebo biologických faktorov (pdf, 57 kB) životného prostredia, Kontaktná osoba: RNDr. Iveta Drastichová, iveta.drastichova@uvzsr.sk
 4. odber vzoriek zo životného prostredia alebo z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov zo životného prostredia alebo z pracovného prostredia(pdf, 57 kB), Kontaktná osoba: Elena Kurejová, mail: elena.kurejova@uvzsr.sk
 5. epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (pdf, 51 kB), Kontaktná osoba: RNDr. Oľga Miklánková, olga.miklankova@uvzsr.sk,
 6. epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii alebo umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov (pdf, 58 kB), Kontaktná osoba: MUDr. Marek Slávik, marek.slavik@uvzsr.sk
 7. epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody (pdf, 49 kB), Kontaktné osoby: RNDr. Zuzana Valovičová, zuzana.valovicova@uvzsr.sk, Ing. Klára Paganová klara.paganova@uvzsr.sk
 8. epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách (pdf, 49 kB), Kontaktné osoby: RNDr. Zuzana Valovičová, zuzana.valovicova@uvzsr.sk, Ing. Klára Paganová klara.paganova@uvzsr.sk
 9. epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a balení kozmetických výrobkov (pdf, 58 kB), Kontaktná osoba: Ing. Janka Kišacová, PhD., janka.kisacova@uvzsr.sk
 10. prácu s akútne toxickými látkami a zmesami (pdf, 49 kB), kontakt: Odbor preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR, ppl@uvzsr.sk
 11. prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov (pdf, 57 kB), Kontaktná osoba: PhDr. Mgr. Adriana Mečochová, adriana.mecochova@uvzsr.sk
 12. prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov fumigáciou (pdf, 57 kB), Kontaktná osoba: PhDr. Mgr. Adriana Mečochová, adriana.mecochova@uvzsr.sk
 13. manipuláciu alebo umiestnenie na trh voľne rastúcich jedlých húb (pdf, 57 kB), Kontaktná osoba: MUDr. Marek Slávik, marek.slavik@uvzsr.sk
 14. prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby alebo prevádzkovanie krematória (pdf, 47 kB), Kontaktné osoby: Mgr. Milada Eštóková, PhD. milada.estokova@uvzsr.sk, Mgr. Henrieta Savinova henrieta.savinova@uvzsr.sk
 15. prevádzkovanie balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov (pdf, 47 kB). Kontaktné osoby: Mgr. Milada Eštóková, PhD. milada.estokova@uvzsr.sk, Mgr. Henrieta Savinova henrieta.savinova@uvzsr.sk