Aktuality

Späť T. Červeňová vymenovala poradný zbor, stretla sa s českým náprotivkom, či s vedením SAV

Doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR, od nástupu do funkcie absolvovala stretnutie s hlavnou hygieničkou ČR doktorkou Pavlou Svrčinovou, rokovala aj s generálnou riaditeľkou Biomedicínskeho centra SAV Silviou Pastorekovou a hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elenou Prokopovou. Stretla sa aj s dočasne poverenou riaditeľkou Kancelárie WHO v SR Dr. Marijou Kishman Hristovskou. Doktorka T. Červeňová vymenovala nových členov Poradného zboru hlavného hygienika SR a stretla sa s regionálnymi hygienikmi na porade regionálnych hygienikov v Trenčíne. Prinášame podrobnejšie informácie k vybraným pracovným aktivitám MUDr. Mgr. Tatiany Červeňovej, MPH, MHA. od nástupu do funkcie hlavného hygienika SR (15.02.2024).

Noví členovia Poradného zboru HH SR

Noví členovia Poradného zboru HH SR

Hlavný hygienik Slovenskej republiky doktorka Tatiana Červeňová vymenovala s účinnosťou od 6. 3. 2024 nových členov Poradného zboru hlavného hygienika Slovenskej republiky pre riadenie, odborné a metodické vedenie inštitúcií verejného zdravotníctva v SR v nasledujúcom zložení:

  • MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA – agenda hygieny životného prostredia
  • MUDr. Janka Stašková, MPH – agenda epidemiológie a rómskej problematiky
  • MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA – agenda epidemiológie a laboratórnej diagnostiky
  • MUDr. Tibor Záborský, MPH, PhD. -  agenda preventívneho pracovného lekárstva
  • MUDr. Ľudmila Bučková, MPH – agenda hygieny detí a mládeže a hygieny výživy

Pracovné stretnutia Poradného zboru HH SR sa budú organizovať formou fyzických a online stretnutí. Na Poradný zbor HH SR môžu byť prizývaní aj ďalší odborníci v závislosti od potreby zastrešenia ďalších odborných agend súvisiacich s výkonom úradov verejného zdravotníctva v SR.
Prvé pracovné stretnutie nových členov Poradného zboru HH SR sa uskutočnilo na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trenčíne 7. 3. 2024. Členovia poradného zboru odprezentovali aktuálne odborné témy, ktoré bolo potrebné prerokovať a riešiť. Išlo napríklad o oblasť štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín, elektronických služieb pre obyvateľov, monitoringu pitnej vody, obsluhovania protifajčiarskej linky, účasť na odborných konferenciách a iné.

Porada regionálnych hygienikov

Porada regionálnych hygienikov

Deň po prvom pracovnom stretnutí Poradného zboru HH SR s novými členmi (08.03.2024) hlavný hygienik SR doktorka Tatiana Červeňová zvolala poradu regionálnych hygienikov regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Doktorka Červeňová predstavila regionálnym hygienikom víziu ďalšieho smerovania verejného zdravotníctva na Slovensku a priority, ktoré plánuje v najbližších rokoch napĺňať. Nový hlavný hygienik SR chce priblížiť ľuďom verejné zdravotníctvo a ukázať obyvateľom, že odborníci úradov verejného zdravotníctva sú tu pre nich. “Sme predovšetkým preventívnymi inštitúciami, ktoré chránia zdravie,” uviedla doktorka Tatiana Červeňová s tým, že chce prinavrátiť dôveru v úrady verejného zdravotníctva a zvýšiť ich kredit pre odbornú aj laickú verejnosť.

Rokovanie s riaditeľkou Biomedicínskeho centra SAV Silviou Pastorekovou
Doktorka Červeňová absolvovala 15.3.2024 pracovné rokovanie s generálnou riaditeľkou Biomedicinskeho centra SAV prof. Silviou Pastorekovou za účasti laboratórnych a odborných pracovníkov ÚVZ SR. Dohodli sa na pokračovaní spolupráce v oblasti diagnostiky ochorení, ako je vírus západonílskej horúčky (West Nile virus). Načrtli aj možnosti ďalšej spolupráce v oblasti posilnenia surveillance West Nile a Usutu vírusov.
Súčasťou rokovania bola aj problematika spoločného projektu monitoringu komármi prenášaných vírusov pomocou lapačov komárov umiestnených na 36 RÚVZ v SR.

Stretnutie s hlavnou hygieničkou ČR Pavlou Svrčinovou v Brne

Stretnutie s hlavnou hygieničkou ČR Pavlou Svrčinovou v Brne

Hlavní hygienici SR a ČR si na stretnutí v Brne (02.04.2024) vymenili informácie o aktuálnej epidemiologickej situácii. Hlavná hygienička ČR doktorka Pavla Svrčinová zároveň informovala doktorku Tatianu Červeňovú o priebehu voľby nového riaditeľa ECDC v Štokholme, ktorá sa uskutočnila vo februári 2024 a pre ktorú mala P. Svrčinová poverenie od slovenskej protistrany hlasovať za SR.

Doktorka Svrčinová a doktorka Červeňová rokoli aj o výskyte čierneho kašľa v oboch krajinách vrátane opatrení, ktoré jednotlivé krajiny realizujú. V rámci rokovania prediskutovali aj najbližšie príležitosti vzájomnej spolupráce – v máji 2024 sa uskutoční na pôde Českej republiky stretnutie V4 v rámci českého predsedníctva v tejto platforme. Zároveň sa dohodli na organizácii expertného podujatia na úrovni hlavných hygienikov Českej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti potravín v septembri 2024.

Stretnutie s dočasne poverenou riaditeľkou Kancelárie WHO v SR Dr. Marijou Kishman Hristovskou

Stretnutie s dočasne poverenou riaditeľkou Kancelárie WHO v SR Dr. Marijou Kishman Hristovskou

Hlavný hygienik SR Tatiana Červeňová a riaditeľka kancelárie WHO Marija Kishman Hristovska stručne predstavili svoje profesijné zázemie, ako aj fungovanie oboch organizácií. Diskutovali aj o Country Cooperation Strategy (CCS) – dvojročný rámec spolupráce (2024 – 2025).
Dr. Kishman informovala aj o tzv. GDO – Geographically Dispersed Offices WHO, ktoré fungujú vo viacerých štátoch sveta ako expertné zázemie pre rôznorodé oblasti – napr. environmentálne zdravie, kvalita poskytovania zdravotných služieb, zdravotnícky manažment a i. Otvorená bola aj otázka tzv. Collaborating Centres WHO. Do budúcna existuje možnosť pre ÚVZ SR v rámci rozvojovej aktivity stať sa spolupracujúcim centrom WHO pre vybranú oblasť, ktorá je pre ÚVZ SR nosná.

Ďalšie rokovania

Hlavný hygienik SR Tatiana Červeňová absolvovala aj ďalšie rokovania na ministerstvách školstva, dopravy, životného prostredia a zdravotníctva. S príslušnými predstaviteľmi rezortov rokovala v rámci pokračovania legislatívnych procesov v oblasti ochrany verejného zdravia.

Úrad verejného zdravotníctva SR