Aktuality

Späť Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 43. kalendárny týždeň 2022

V 43. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 41 005 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 652,8/100 000 osôb v starostlivosti obrázok skúmavky
lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 6,6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 752,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 964 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (560). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (295) a pneumónie (109).

Ochorenia hlásilo 54 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 41 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 43. kalendárnom týždni 2022 hlásených 3 725 ochorení (chorobnosť 150,1/100 000), čo predstavuje 9,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 11 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (391,3/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 43. kalendárnom týždni 2022 hlásené spolu v 15 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 13 materských škôl (sedem v Trnavskom kraji, dve v Košickom a Prešovskom kraji a po jednej v Nitrianskom a Žilinskom kraji) a dve základné školy v Žilinskom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke https://www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 43.  kalendárnom týždni 2022 spolu vyšetrených tri nazofaryngeálne výtery a deväť dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na adenovírus  a jedna na respiračný syncyciálny vírus (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  43. kalendárnom týždni 2022

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  43. kalendárnom týždni 2022

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)
vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 43. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné
ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

 

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 43. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 1 295 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 33,6 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 43. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 1 459 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 21,5 % menej  ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 330 583 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 852 223 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 450 959 antigénových testov, z toho bolo 790 295 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola v mesiaci október 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine   osôb  65-ročných a starších (graf). Hospitalizovaných je 735 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20 592 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2022 bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 43. kalendárnom týždni 2022 spracovaných 2 304 prípadov ochorenia COVID-19.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike naďalej vykonávajú epidemiologické vyšetrovania v ohniskách nákazy. Protiepidemické opatrenia sú zabezpečené vo všetkých zistených ohniskách nákazy.


Mapa: 7-dňová incidencia (od 21. 10. 2022 do 27. 10. 2022) potvrdených prípadov COVID 19
v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

Mapa: 7-dňová incidencia (od 21. 10. 2022 do 27. 10. 2022) potvrdených prípadov COVID 19 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci október 2022

Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci október 2022

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky