Aktuality

Späť Svetový deň zdravia 2024: Otvorené dvere poradní zdravia a aktivity regionálnych úradov verejného zdravotníctva

Svetový deň zdravia 2024

Svetový deň zdravia (každoročne 7. apríla) je významnou oslavou zdravia, ktorá nám pripomína, že zdravie nie je samozrejmosť a je potrebné podieľať sa na jeho ochrane a udržiavaní.

Pri tejto príležitosti regionálne úrady verejného zdravotníctva od 8. 4. do 30. 4. 2024 organizujú dni otvorených dverí v poradniach zdravia a ďalšie aktivity pre verejnosť.

Pozrite si aktivity dostupné vo vašom regióne*

RÚVZ Popis aktivity Miesto Dátum Čas
Michalovce vyšetrenie kapilárnej krvi na celkový cholesterol, HDL, LDL cholesterol, triglyceridy, glykovaný hemoglobín a antropometrické merania DOM ZDRAVIA, Lekáreň Farmácia, Námestie osloboditeľov 15, Michalovce  8.4. - 12.4.2024 8:00 - 12:00 
Dunajská Streda analýza stavby tela  (BMI, telesný a viscerálny tuk, stav kostrového svalstva, bazálny metabolizmus); biochemické vyšetrenia parametrov: celkový cholesterol, LDL-cholesterol, HDL- cholesterol, triacylglyceroly
 
RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/30 9. - 10.4.2024 7:30 - 11:00
Nové Zámky analýza stavby tela (BMI, telesný a viscerálny tuk, stav kostrového svalstva, bazálny metabolizmus); biochemické vyšetrenia parametrov: celkový cholesterol, LDL-cholesterol, HDL- cholesterol, triacylglyceroly
 
RÚVZ Nové Zámky, Slovenská 8354/13, Nové Zámky 8.4 - 30.4.2024 8:00 - 10:00
Banská Bystrica odber krvi z prsta na zistenie hladiny  glykémie a celkového cholesterolu; meranie antropometrických parametrov: výška, hmotnosť, pás, boky; analýza zloženia tela: BMI, % telesného tuku, % kostrového svalstva, hodnota viscerálneho tuku a bazálneho metabolizmu; meranie krvného tlaku a pulzu;meranie úsilného výdychu spirometrom; stanovenie oxidu uhoľnatého (CO) vo vydychovanom vzduchu fajčiarom; otestovanie závislosti na nikotín prostredníctvom Fagerschtrömovho dotazníka; odborné poradenstvo zamerané na odvykanie od fajčenia; individuálne konzultácie a odborné poradenstvo k zisteným rizikovým faktorom; ukážky kompenzačných cvičení pre sedavé zamestnanie pod vedením FTVŠaZ UMB BB Europa Shopping Center Banská Bystric, Na Troskách 25, Banská Bystrica 16.4.2024 11:00 - 18:00
Nitra poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu; antropometrické vyšetrenia (BMI- index telesnej hmotnosti, WHR- index centrálnej obezity); somatické vyšetrenie, štandardné meranie  tlaku krvi, pulzu; meranie percentuálneho množstva telesného tuku, meranie kostrového svalstva, meranie viscerálneho tuku; individuálne poradenstvo s odporúčaním optimálnych zmien vo výžive, vo fyzickej aktivite, v zvládaní stresu a v nefarmakologickom ovplyvňovaní tlaku krvi Mestské stredisko kultúry a športu, Zlaté moravce, Nám. A. Hlinku č.1, Zlaté Moravce 8.4.2024 9:00 - 12:00 
Galanta meranie tlaku krvi; vyšetrenie celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, LDL cholesterolu,  triglyceridov, glukózy; analýza stavby tela - telesný a viscerálny tuk, stav kostrového svalstva, bazálny metabolizmus Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, Galanta 9.4.2024 8.30 - 12:00 
Martin vyšetrenie celkového cholesterolu z kapilárnej krvi, krvného tlaku a percenta podkožného ruku; poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu OC Galéria, Námestie SNP 2, Martin 9.apr.24 10:30 - 12:30
Humenné meranie celkového cholesterolu z kapilárnej krvi, krvného tlaku a percenta podkožného ruku; poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu RÚVZ so sídlom v Humennom, 26. nov. 1507/2, Humenné 9.4.2024 7:30 - 13:00 
Spišská Nová Ves antropometrické merania; analýza skladby tela; meranie krvného tlaku a pulzu, celkového cholesterolu a glykémie; odborné konzultácie Jednota COOP - TEMPO Supermarket Sp.Nová Ves 9.4.2024 9:00 - 11:30 
Lekáreň MAX - OC Madaras, Mlynská 39, Sp. Nová Ves 12.4.2024 9:00 - 11:30 
Prievidza antropometrické merania; analýza skladby tela; meranie krvného tlaku a pulzu, celkového cholesterolu a glykémie; odborné konzultácie RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice 8., 9., 10. 4. 2024 8:00 - 12:00  *08.4.2024 DOD aj popoludnajších hodinách od 12:30 do 14:00 hod
Trebišov antropometrické vyšetrenie - výška, hmotnosť, obvod pása, obvod bokov
analýza stavby tela -  % podiel tuku v tele, % množstvo viscerálneho tuku, BMI - body mass index, % podiel kostrového svalstva
somatické vyšetrenie - štandardné meranie tlaku krvi a pulzovej frekvencie
stanovenie biochemických parametrov z kapilárnej krvi prístrojom - glykémia (cukor), celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly
analýza vydychovaného vzduchu - stanovovanie oxidu uhoľnatého - u fajčiarov
Poradňa zdravia  RÚVZ Trebišov, Jilemnického 3370/2, Trebišov 12.4.2024 8.00 - 12.00
Lučenec antropometrické vyšetrenie - výška, hmotnosť, obvod pása, obvod bokov
analýza stavby tela -  % podiel tuku v tele, % množstvo viscerálneho tuku, BMI - body mass index, % podiel kostrového svalstva
somatické vyšetrenie - štandardné meranie tlaku krvi a pulzovej frekvencie
stanovenie biochemických parametrov z kapilárnej krvi prístrojom - glykémia (cukor), celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly
analýza vydychovaného vzduchu - stanovovanie oxidu uhoľnatého - u fajčiarov
RÚVZ Lučenec, Petöfiho 1, Lučenec 8.-12.04.2024 8:00 - 12:00
Komárno analýza stavby tela; meranie tlaku krvi a pulzu; vyšetrenie celkového cholesterolu, LDL cholesterolu, HDL cholesterolu, triglyceridov RÚVZ so sídlom v Komárne, Mederčská ul. 742/39, Komárno 12.3.2024 7:30 - 12:00
Prešov vyšetrenie celkového cholesterolu; meranie tlaku krvi a pulzu; vyšetrenie glykémie; analýza tela prístrojom InBody (zloženi tela, pomer vody, mierálnych látok, proteínov a tukov, z ktorých je ľudské telo zložené, BMI, % podiel telesného tuku, hodnotenie svalového a tukového tkaniva); prevencia onkologických ochorení (domáci test na skryté okultné krvácanie) a úkážky dentálnej hygieny RÚVZ SR so sídlom v Prešove, Jána Hollého 5902/5, Prešov 8. – 12. 4. 2024 8:00 – 12:00
Bratislava vyšetrenie celkového cholesterolu, glukózy; meranie krvného tlaku; meranie celkového, viscerálneho tuku a podiel kostrového svalstva. Na základe výsledkov  bude poskytnuté odborného poradenstvo v oblasti výživy a životosprávy Kultúrny dom Tomašov, 1. mája 179, Tomašov 11.4.2024 9:00- 13:00
Topolčany vyšetrenia cholesterolu, glukózy; antropometria, meranie krvného tlaku, analýza tela, zdravotno-výchovné poradenstvo Námestie M.R.Štefánika, Topoľčany 10.4.2024 8:00 - 16:00
antropometrické merania, biochemické merania, meranie krvného tlaku, analýza tela, zdravotno-výchovné poradenstvo RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856 8.-9.4.2024 a 11.-12.4.2024  7:00 - 11:00
Stará Ľubovňa antropometrické merania, biochemické merania, meranie krvného tlaku, analýza tela Poradňa zdravia, RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 508/1 8.4. - 12.4.2024 8:00 - 11:00
Vranov nad Topľou  vyšetrenie - celkový cholesterol, HDL, LDL, triglyceridy, glykémia; meranie hmotnosti, meranie krvného tlaku KC Benkovce, Hlavná 22/50 11.4.2024 od 9:00
RÚVZ Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 91/4 9.4.2024 od 7:30
Trnava biochemické vyšetrenia, meranie krvného tlaku a pulzu; meranie percentuálneho množstva telesného tuku, kostrového svalstva, bazálneho metabolizmu, viscerálneho tuku DOD RÚVZ Trnava Halenárska ul. 23 Trnava 11.4.2024 8:00 - 14:00
DZ RÚVZ so sídlom v Trnave, Limbova ul. 16.4.2024 7:30 - 12:00
DZ RÚVZ so sídlom v Trnave, Halenárska ul. 23 17.4.2024 7:30 - 12:00
Rožňava meranie antropometrických parametrov (výška, hmotnosť, obvod pása, obvod bokov); analýza zloženia tela (% telesných tukov, %svalstva, viscerálne tuky); vyšetrenie fajčiarov prístrojom  smokerlyzer; vyšetrenie držania tela  vyšetrenie flexibility; poskytnutie odborného poradenstva odborníkmi v oblasti zdravého životného štýlu  a fyzioterapeutom v oblasti optimaliziácie pohybovej aktivity a pohybových stereotypov Vstupná hala RÚVZ so sídlom v Rožňave, Špitálska 2212/3, Rožňava 10.4.2024 08:00-12:00
Levice meranie krvného tlaku, BMI , viscerálneho tuku, bazálneho metabolizmu, percentuálny pomer tuku a svalov Atrium obchodného centra Ditúria, Ľ.Štúra 7, Levice 11.4.2024 10:00 - 13:00
29.Augusta 1/A , Levice 12.4.2024 7:30 - 14:00
Čadca vyšetrenia biochemických parametrov (celkový cholesterol, triacylglycerolov), meranie telesného a viscerálneho tuku, kostrového svalstva, bazálneho metabolizmu, zisťovanie BMI indexu, meranie tlaku krvi, poradenstvo   Čadca, Palárikova ulica (pri fontáne) 12.4.2024 8:00 - 12:00
Košice vyšetrenie biochemických parametrov -celkový cholesterol, HDL, LDL, triacylglyceroly, glukóza z kapilárnej krvi; meranie tlaku krvi, pulzu; meranie vybraných antropometrických parametrov, ako  telesný a viscerálny tuk, kostrové svalstvo, bazálny metabolizmus; individuálne poradenstvo k zložkám spôsobu života Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (detašované pracovisko), Rooseveltova 8, Košice - Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia - ambulancia základnej Poradne zdravia a Poradne odvykania od fajčenia 08. 04. - 12. 4. 2024 07:30 - 12:00 a 13.30 - 15:00
Senica vyšetrenie biochemických parametrov - celkový cholesterol, HDL, LDL, triacylglyceroly, glukóza z kapilárnej krvi; meranie tlaku krvi, pulzu; meranie vybraných antropometrických parametrov - telesný a viscerálny tuk, kostrové svalstvo, bazálny metabolizmus; individuálne poradenstvo k zložkám spôsobu života, distribúcia tlačených informačných materiálov  RÚVZ so sídlom v Senici, Kolónia 557, Senica 9.4.2024 8:00 - 13:00
Trenčín vyšetrenie biochemických parametrov - celkový cholesterol, glukóza z kapilárnej krvi; meranie tlaku krvi, pulzu; meranie vybraných antropometrických parametrov - telesný a viscerálny tuk, kostrové svalstvo, bazálny metabolizmus; meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu fajčiarov; hodnotenie rizikových faktorov životného štýlu RÚVZ Trenčín - Deň otvorených dverí poradní zdravia, Nemocničná 4, Trenčín 9.4.2024 a 12.4.2024 8:00 - 12:00
Považská Bystrica vyšetrenie biochemických parametrov - celkový cholesterol, glukóza z kapilárnej krvi; meranie tlaku krvi, pulzu; meranie vybraných antropometrických parametrov - telesný a viscerálny tuk, kostrové svalstvo, bazálny metabolizmus; meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu fajčiarov; hodnotenie rizikových faktorov životného štýlu Mestský úrad Považská Bystrica, Centrum 2/3, Považská Bystrica 10.4.2024 8:30 - 14:00
Žilina vyšetrenie biochemických parametrov - celkový cholesterol, glukóza z kapilárnej krvi; meranie tlaku krvi, pulzu; meranie vybraných antropometrických parametrov - telesný a viscerálny tuk, kostrové svalstvo, bazálny metabolizmus; meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu fajčiarov; hodnotenie rizikových faktorov životného štýlu  RÚVZ Žilina, Vojtecha Spanyola 1731, Žilina 9.4.2024 08:00 - 12:00
Rimavská Sobota "Deň otvorených dverí" s kompletným vyšetrením a poradenstvom v poradni zdravia,  v poobedňajších hodinách len analýza stavby tela, meranie TK a odborné poradenstvo RÚVZ Rimavská Sobota, Tomášikova 1800/14, Rimavská Sobota 8.4.2024 7:00 - 11:00 a 12:00 - 15:00
Veľký Krtíš vyšetrenie biochemických parametrov - celkový cholesterol, glukóza z kapilárnej krvi; meranie tlaku krvi, pulzu; meranie vybraných antropometrických parametrov - telesný a viscerálny tuk, kostrové svalstvo, bazálny metabolizmus; meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu fajčiarov; hodnotenie rizikových faktorov životného štýlu  Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Nám. A. H. Škultétyho 736/5, Veľký Krtíš  10.4.2024 08:00 - 11:00
Poprad vyšetrenia z kapilárnej krvi  cholesterol (celkový, HDL a LDL), triglyceridy a glukóza, meranie krvného tlaku a pulzu, meranie telesnej výšky a hmotnosti – určenie BMI, meranie  percentuálneho podielu tuku v tele a kostrového svalstva, meranie množstva vnútrobrušného tuku, u fajčiarov meranie hladiny CO vo vydychovanom vzduchu, hodnotenie rizikových faktorov spôsobu života a v prípade záujmu analýza stravovania a návrh jedálneho lístka pomocou moderného programu PLANEAT. RÚVZ Poprad, Zdravotnícka 3525/3, Poprad 8.4. - 12.4. 2024 7:30 - 11:00
Bardejov výjazd poradne zdravia pre verejnosť - biochemické vyšetrenie /chol, glukóza, triglyceridy, HDL chol./, antropometrické vyšetrenia, krvný tlak ,  u fajčiarov vyšetrenie  smokerlyzerom a spirometria Obecný úrad Zborov 12.4.2024 08:00 - 11:00
Svidník realizácia vyšetrení v teréne pomocou Analyzátora stavby tela – Omron BF-511 (telesný a viscerálny tuk, stav kostrového svalstva, bazálny metabolizmus) a realizácia biochemického vyšetrenia parametrov (celkový cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triacylglyceroly), meranie TK a odborné poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu. Okresný súd Svidník 11. - 12. 4. 2024 8:00 - 11:00
Liptovský Mikuláš Analýza stavby tela, meranie TK, biochemické vyšetrenia (GLUK, CHOL) TESCO Ružomberok,  OC STOPSHOP, Liptovský Mikuláš 12.4.2024, 8.4.2024 9:00-12:00

(*Upozorňujeme, že rozsah regionálnych aktivít sa môže zmeniť vzhľadom na vopred nepredvídané okolnosti)

Okrem aktivít určených pre širokú verejnosť budú odborníci z regionálnych úradov realizovať aj prednášky pre deti na základných školách a pre seniorov, ako aj výjazdové konzultácie a vyšetrenia pracovných kolektívov vo firmách a na úradoch.

Dohodnite si termín návštevy poradne

Konzultácie a vyšetrenia sú pre verejnosť dostupné aj mimo aktivít v rámci Svetového dňa zdravia. Každý záujemca, ktorý by sa rád dozvedel viac o svojom zdraví, je v bezplatných poradenských centrách zriadených pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike vítaný prakticky počas celého roka.

Podrobnejšie informácie o poradniach zdravia a kontakty, prostredníctvom ktorých si môžete dohodnúť termín na najbližšom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Aké služby ponúkajú poradne zdravia na RÚVZ

Prostredníctvom poradenských centier ochrany a podpory zdravia na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva sa snažíme zvyšovať záujem obyvateľov o ich vlastné zdravie. Naši odborníci pomáhajú ľuďom rozpoznávať zdravotné riziká a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb.

 Poradne zdravia sa zameriavajú najmä na prevenciu:

  • srdcovo-cievnych ochorení (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda),
  • ochorení látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov),
  • nádorových ochorení.

Činnosť našich poradenských centier nie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, avšak služby poskytované klientovi sú bezplatné.

Poradenstvo so zameraním na prevenciu je dostupné pre osoby staršie ako 18 rokov. Vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a následného stanovenia osobného rizikového skóre.

Základom účinného predchádzania chronickým neinfekčným (tzv. civilizačným) chorobám je vylúčenie zdravotných rizík, ako sú:

  • nesprávna výživa,
  • prejedanie sa,
  • nedostatočná fyzická aktivita,
  • fajčenie tabaku,
  • nadmerné užívanie alkoholu,
  • nesprávne užívanie liečiv a nelegálnych drog.

Úrad verejného zdravotníctva SR
a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR