Aktuality

Späť Svetový deň obezity 2023: Rozprávajme sa o obezite

Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marca. Tento rok sa celosvetová osvetová kampaň nesie v duchu témy „Zmeňme perspektívu: Rozprávajme sa o obezite“.

Obezita je celosvetovo na vzostupe a úsilie o jej riešenie sa častokrát komplikuje pre mylné predstavy o faktoroch zvyšujúcich riziko vzniku obezity a ich vplyve na zdravie človeka. Celosvetová kampaň sa preto tento rok sústredí najmä na dialóg o menej známych príčinách obezity a poukazuje na také faktory, ktoré jednotlivec nemá pod kontrolou.

Obezita jednotlivcov totiž môže mať rozličné príčiny, prípadne sa na nej môže podieľať viacero faktorov naraz. Odporúčanie viac cvičiť a menej jesť síce môže pomôcť niektorým ľuďom s obezitou, no ignoruje ostatné hybné sily obezity - napríklad podlomené duševné zdravie, významné životné udalosti, nedostupnú liečbu, stigmu alebo robustný marketing potravín, ktoré nepatria na zdravý jedálniček.

Až keď pochopíme komplexné korene obezity, dokážeme podniknúť také kroky, ktoré fungujú pre našu populáciu, naše komunity a naše telá.

Obezita je celosvetovo rozšírené chronické ochorenie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije väčšina svetovej populácie v krajinách, kde obezita zabíja častejšie než nedostatok potravy. Nadhmotnosťou celosvetovo trpia asi 2 miliardy ľudí, predpokladá sa, že asi 800 miliónov má obezitu. Je alarmujúce, že obezita celosvetovo postihuje aj 250 miliónov detí.

Výskyt obezity na Slovensku sledujeme aj prostredníctvom pravidelného reprezentatívneho prieskumu Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR. Predbežne spracované údaje za rok 2022 ukázali, že s obezitou žije vyše 17 % dospelých obyvateľov Slovenska. K nadváhe sa v prieskume prihlásilo dokonca až 37 % účastníkov.

Obezita spôsobuje vážne komplikácie zdravia, ktoré znižujú kvalitu života jednotlivca a v neposlednom rade zvyšujú náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Dochádza k nahromadeniu tuku v ľudskom organizme, ktoré vedie k zhoršeniu zdravotného stavu obézneho človeka.

Obezita vo veľkej miere prispieva k rozvoju ďalších chronických neprenosných ochorení, ktorými sú napríklad: choroby srdca, obličiek a pečene, vysoký krvný tlak, diabetes mellitus či viaceré druhy rakoviny (rakovina prsníka, maternice, hrubého čreva, prostaty a pod.). Obezita môže taktiež negatívne vplývať na psychiku daného jednotlivca, ktorý môže trpieť depresiami a byť stigmatizovaný. U obéznych pacientov je v porovnaní s osobami s primeranou hmotnosťou až trikrát väčšie riziko, že budú čeliť rôznym onkologickým ochoreniam, cukrovke, či artériovej hypertenzii.

Keďže obezita patrí medzi komplexné ochorenia s vážnymi dopadmi na fungovanie tela, jej liečbu sa oplatí zveriť do rúk lekára - špecialistu. Vyškolený zdravotník posúdi významné faktory, ktoré sa u jednotlivca podieľali na vzniku obezity, a pomôže nastaviť primerané a udržateľné ciele.

Ďalšie informácie k Svetovému dňu obezity a súvisiacim aktivitám:

Regionálne úrady verejného zdravotníctva Miesto, dátum a čas aktivity Podrobnejšie informácie o aktivite
RÚVZ Bardejov RÚVZ Bardejov

8.3.2023 9:00-12:00
Deň otvorených dverí s možnosťou absolvovať vyšetrenia v základnej poradni
(odber krvi, antropometrické údaje) a poskytnutie konzultácie v rámci poradne výživy
RÚVZ Bratislava Poradňa zdravia RÚVZ BA

3.3. a 6.3.2023 8:00-12:00
Poradenstvo zamerané na zdravý životný štýl doplnené meraním na váhe Omron ( analýza telesného tuku, BMI, kostrového svalstva a rizikového viscerálneho tuku), meraním celkového cholesterolu, cukru z kvapky kapilárnej krvi z prsta a meraním krvného tlaku
RÚVZ Dunajská Streda RÚVZ Dunajská Streda

13.3. a 14.3.2023 9:00-11:00
“Deň otvorených dverí”s možnosťou vyšetrenia množstva tuku v tele, množstva viscerálneho (medziorgánového) tuku, množstva kostrového svalstva a určenia indexu telesnej hmotnosti – BMI.
RÚVZ Galanta priestory NsP Galanta

3.3.2023 9:00-11:00
Vyšetrenie podkožného tuku, BMI a krvného tlaku pre verejnosť
RÚVZ Komárno Obecný úrad Svätý Peter

3.3.2023
Výjazd v spolupráci s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou - pobočka Komárno: realizované budú merania glukózy, tlaku krvi, pulzu a poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu
RÚVZ Martin RÚVZ Martin

7.3.2023
8:00-9:30 a 12:00-14:30
Konzultácie pre všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo o sebe, o svojej váhe, rizikovom obvode pásu a negatívnych následkoch súvisiacich s nadváhou a obezitou.
Budú poskytnuté merania telesnej výšky, hmotnosti, % tukov a svalov v tele, množstvo vnútrobrušného tuku; meranie obvodu pása a zistenie tzv. WHtR indexu; meranie krvného tlaku
RÚVZ Spišská Nová Ves OC COOP Jednota Spišská Nová Ves

3.3.2023 9:00-12:00
Merania cholesterolu a glykémie z kapilárnej krvi, krvného tlaku a pulzu, základných antropometrických ukazovateľov (váha, výška, obvod pásu a bokov – výpočet BMI, WHr a WHtR indexov). Záujemcom odborníci poskytnú po meraní aj krátke individuálne konzultácie k ozdraveniu životného štýlu s dôrazom na zdravú výživu, pitný režim, pohybovú aktivitu a prevenciu nadváhy či obezity ako aj metabolických, kardio-vaskulárnych a nádorových chorôb
RÚVZ Stará Ľubovňa Stanovište zdravia na RÚVZ Stará Ľubovňa 3.3.2023 9:00 - 12:00 Možnosť merania tlaku krvi a antropometrického merania (výška, váha, pás, boky s následným stanovením BMI a WHR, percenta telesného tuku)
RÚVZ Vranov nad Topľou Komunitné centrum Hencovce 8.3.2023 o 13:00 Beseda na tému zdravý životný štýl a prevencia onkologických ochorení
RÚVZ Košice 6.3.2023
Komunitné centrum Košice – MÚ MČ Košice-Nad jazerom Poludníková 7

10.03.2023
Komunitné centrum, Krčméryho 2, Košice

13.03.2023
Komunitné centrum, Turňa nad Bodvou 60, okres Košice-okolie

14.04.2023
Komunitné centrum, Veľká Ida 674, okres Košice-okolie
Služby mobilnej základnej Poradne zdravia a doplnkovo Poradne na odvykanie od fajčenia (vybrané vyšetrenia s následným poradenstvom) s dôrazom na prevenciu obezity.

Kompletný harmonogram aktivít nájdete tu.

Ponúkané služby a sledované parametre: prevažne vyšetrenie celkového cholesterolu z kapilárnej krvi; meranie tlaku krvi, pulzu; meranie vybraných antropometrických parametrov, stanovenie BMI, WHR, percenta telesného tuku; u fajčiarov stanovenie hladiny oxidu uhoľnatého (CO) a karboxyhemoglobínu (COHb) z výdychu prístrojom Smokerlyzer a zistenie stupňa závislosti prostredníctvom dotazníkových metód; individuálne poradenstvo k jednotlivým zložkám spôsobu života s dôrazom na prevenciu obezity (vrátane vyplnenia anamnestických dotazníkov)
RÚVZ Prešov 6.3. – 10.3.2023
RÚVZ Prešov
Možnosť zistenia rizikových faktorov obezity, poradenstvo zamerané na zdravý životný štýl doplnené meraním na váhe Omron ( analýza telesného tuku, BMI, kostrového svalstva a rizikového viscerálneho tuku), meraním celkového cholesterolu, cukru z kvapky kapilárnej krvi z prsta a meraním krvného tlaku.

Bližšie informácie na č.t. 051/7580328.

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva

Leták - Ako predchádzať detskej obezite

Leták - faktory vplývajúce na riziko vzniku obezity

Leták - korene obezity siahajú hlboko