Aktuality

Späť Surveillance invazívnych meningokokových ochorení a nosičstva na Slovensku počas pandémie COVID-19

V roku 2021 bolo na Slovensku potvrdených 25 invazívnych meningokokových ochorení (IMO). Pri porovnaní s rokom 2020 stúpol počet ochorení len o 2. Celkovo pri porovnaní hlavného pandemického obdobia s predošlými rokmi 2019, 2018, 2017 počet ochorení klesol. Najvyššia chorobnosť aj úmrtnosť sa dlhodobo drží u dojčiat, za nimi u 1–4 ročných detí s prevažujúcou séroskupinou B.

V roku 2021 z klinického hľadiska u IMO prevažovala purulentná meningitída 12x, 5x sepsa, 5x meningitída + sepsa a 3x smrteľný Waterhouse-Friderichsenov syndróm. Pri všetkých troch úmrtiach spôsobených meningokokovým ochorením v tomto roku išlo o ženské pohlavie a bola u nich dokázaná séroskupina B. Úmrtia boli potvrdené u troch osôb (5 r., 53 r. a 57 r.) z východného Slovenska.

V roku 2021 meningokokové ochorenia na Slovensku prevažovali u ženského (72 %) pohlavia nad mužským (28 %) a najviac ochorení vzniklo v júli. Najvyššia incidencia bola evidovaná v Prešovskom kraji a za ním v Košickom kraji.

Približne každý 10. – 20. človek je asymptomatický nosič N.meningitidis v horných dýchacích cestách. Pri analýze výskytu nosičstva na Slovensku sa dokázalo najvyššie zastúpenie séroskupiny B (54 %), 25 % tvorili kmene, ktoré sú skupinovo neurčiteľné.

Aktívna imunizácia proti meningokokom všetkých významných séroskupín A, C, W, Y + B, ktoré dominantne spôsobujú IMO, predstavuje dlhodobú, účinnú, univerzálnu ochranu a čiastočnú redukciu nosičstva. Zabezpečujú ochranu i pri cestovaní do krajín s vysokým výskytom meningokokových ochorení, ako aj ochranu voči iným séroskupinám, ktoré sa na Slovensku nevyskytujú (A). Na Slovensku sú vakcíny dostupné na lekársky predpis s možnosťou očkovania už od 6. týždňa života dieťaťa – proti séroskupinám A, C, Y, W a od 2. mesiaca života dieťaťa – proti séroskupine B. Vakcíny proti meningokokom sú lekármi odporúčané, no nie sú zaradené do plošného očkovania ani plne hradené zdravotnými poisťovňami.

Správa zo surveillence v plnom znení bola zverejnená v Lekárskych novinách – odborná príloha Infektológia (máj / 2022 / ročník V) (pdf, 500 kB)

Autor: RNDr. Anna Kružlíková NRC pre meningokoky,
Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava