Aktuality

Späť Stretnutie hlavných hygienikov krajín V4

Slovenská republika bola tento rok hosťujúcou krajinou stretnutia hlavných hygienikov krajín Vyšehradskej skupiny. Poprední predstavitelia verejného zdravotníctva zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľskej republiky diskutovali v dňoch 23. – 24. mája 2023 vo Vysokých Tatrách na aktuálne témy z oblasti verejného zdravotníctva. Stretnutie sa konalo v rámci predsedníctva SR vo V4. 

Hlavní predstavitelia delegácií krajín V4

Hlavní predstavitelia delegácií krajín V4:

 • Zdeněk Kyselý, vedúci odboru ochrany verejného zdravia, v zastúpení hlavnej hygieničky Českej republiky Pavly Svrčinovej
 • Müller Cecília, hlavná hygienička Maďarska
 • Krzysztof Saczka, hlavný hygienik Poľskej republiky
 • Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky

Témy rokovania delegácií krajín V4:

 • pandemická pripravenosť (skúsenosti a poučenia do budúcnosti)
 • predpandemická a postpandemická laboratórna diagnostika
 • EÚ digitálne COVID preukazy

 „Informácie na úrovni Európskej únie sú medzi členskými štátmi zdieľané pravidelne na platformách, v ktorých sme mnohí členmi. Avšak platforma V4 umožňuje výmenu informácií medzi štyrmi blízkymi štátmi, ktoré majú podobné problémy a vedeli by ich jednotne vyriešiť. Formát krajín V4 dokáže pomôcť najmä v cezhraničných krízových momentoch, keď krajiny musia rýchlo konať na národnej úrovni. Rokovanie krajín V4 tiež potvrdilo, že je dôležité priateľsky zdieľať odborné informácie a načúvať skúsenostiam iných štátov. Výmena expertných poznatkov je veľmi podstatná i v časoch mimo kríz, pretože v momente, keď kríza vypukne, je možné opierať rozhodnutia práve o tieto získané vedomosti. Ďakujem kolegom z krajín V4 za prezdieľanie cenných informácií z krízových čias, ktorými sme boli všetci v uplynulých pandemických rokoch ovplyvnení. Preto opäť raz vyzdvihujem obrovské nasadenie a neuveriteľné ľudské výkony odborných pracovníkov úradov verejného zdravotníctva a zdravotníkov,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Hlavné závery rokovania delegácií krajín V4:

 •  budovať užšiu spoluprácu na úrovni krajín V4 v krízových situáciách cezhraničného charakteru; koordinácia zložiek nielen vo vnútri štátu, ale aj na medzirezortnej úrovni; spoločná výmena poznatkov pri otvorených otázkach v rámci národných legislatív
 • vyzdvihnúť prácu epidemiológov - EPIS a moderné informačné systémy, nevyhnutné pri prijímaní adekvátnych opatrení 
 • pokračovať v posilňovaní systémov epidemiologického dohľadu; celoplošný monitoring odpadových vôd postupne rozširovať okrem vírusu SARS-CoV-2 aj na iné infekčné agens; používanie sekvenácie ako dôležitej diagnostickej metódy už v súčasnosti s obrovským potenciálom do budúcnosti 
 • pokračovať v budovaní personálnych a materiálno-technických kapacít vo verejnom zdravotníctve; pandémia COVID-19 poukázala na extrémnu potrebu mať dostatok odborníkov a kvalitného laboratórneho vybavenia vo verejnom zdravotníctve; pandémie môžu vznikať aj v budúcnosti.

Odbor komunikácie ÚVZ SR