Aktuality

Späť Stretnutie expertov v sídle MAAE pri príležitosti 20. výročia schválenia Code of Conduct (Kódex)

V dňoch od 29. mája do 2. júna 2023 sa v sídle Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni (MAAE) konalo stretnutie expertov členských krajín s cieľom zdieľať informácie o implementácii Kódexu pre radiačnú bezpečnosť a ochranu rádioaktívnych žiaričov.

Stretnutia sa zúčastnilo 276 expertov zo 127 členských krajín vrátane Slovenskej republiky, ktorú  zastupovala RNDr. Veronika Drábová, PhD., vedúca odboru radiačnej ochrany ÚVZ SR.
Stretnutie otvoril Rafael Mariano Grossi, generálny riaditeľ MAAE, ktorý vo svojom úvodnom prejave poznamenal, že záväzok dodržiavať a implementovať odporúčania Kódexu s cieľom zaistiť radiačnú bezpečnosť a ochranu rádioaktívnych žiaričov už vyjadrilo 146 členských krajín.

RNDr. Veronika Drábová, PhD.

Zástupcovia všetkých zúčastnených krajín zdôraznili dôležitosť a potrebu implementácie odporúčaní Kódexu pri vytváraní regulačného rámca a aj počas plnenia regulačných funkcií dozorného orgánu.
Medzi výzvy identifikované počas stretnutia patria:

  • Potreba revízie legislatívnych predpisov niektorých členských krajín tak, aby boli v súlade s Kódexom
  • Zavedenie systematického prístupu na vyhľadávanie opustených žiaričov
  • Vypracovanie národných politík a stratégií na nakladania s nepoužívanými rádioaktívnymi žiaričmi
  • Spôsoby recyklácie a opätovného použitia nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov
  • Detekcia rádioaktívnych žiaričov v šrotoviskách, železiarňach, atď.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky deklaroval záväzok pokračovať v plnení odporúčaní Kódexu, tak, aby bola zabezpečená čo najvyššia možná úroveň radiačnej bezpečnosti a ochrany rádioaktívnych žiaričov na území Slovenskej republiky.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR