Aktuality

Späť Stanovisko hlavného hygienika SR k odvolaniu stavu ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu WHO

Ako upozorňuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), odvolanie stavu ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC) neznamená, že je koniec pandémie COVID-19. Obyvateľom preto naďalej odporúčame, aby sa tak, ako pri iných akútnych respiračných ochoreniach, chránili s ohľadom na svoje vlastné zdravie, ale aj s ohľadom na ochranu zraniteľných skupín (seniori, chronicky chorí, imunokompromitované osoby a pod.).

V súčasnosti zostala v platnosti iba vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) č. 35/2022, ktorá reguluje nosenie respirátorov v zdravotníckych zariadeniach, domovoch sociálnych služieb a v lekárňach. ÚVZ SR prehodnotí krok zrušenia tejto vyhlášky v priebehu mája, teda po skončení chrípkovej sezóny, ktorá je vždy charakteristická zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení. Úrad verejného zdravotníctva SR bude o zrušení vyhlášky č. 35 verejnosť vopred informovať.

ÚVZ SR postupne rušil vyhlášky s ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie vo výskyte COVID-19 na národnej úrovni a jej dopady konzultoval s Ministerstvom zdravotníctva SR a odborným konzíliom.

Zrušenie PHEIC WHO (stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu) značí v prvom rade ústup z pohotovostného krízového režimu, odborníci však budú situáciu okolo COVID-19 naďalej sledovať a vyhodnocovať. Nemožno vylúčiť, že vírus bude spôsobovať ďalšie zvýšené krivky chorobnosti. V súčasnosti už sú však k dispozícii nástroje, ktorými je možné zmierňovať dopady ďalšieho možného nárastu počtu ochorení na COVID-19 (vakcíny proti COVID-19, dostupná diagnostika, liečebné postupy). Dôležité bude tiež naďalej sledovať, ako sa bude koronavírus SARS-CoV-2 vyvíjať.

Vysvetlenie, čo je to ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC):

Ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) je formálne označenie, ktoré dáva osobitný štatút pre núdzovú situáciu spôsobenú vypuknutím infekčnej choroby od WHO, a ktorá je spojená s medzinárodným právom prostredníctvom Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR).

IHR definujú, ako majú krajiny postupovať, aby predchádzali núdzovým situáciám v dôsledku infekčných ochorení alebo iným udalostiam v oblasti verejného zdravia, aby sa na ne pripravili a reagovali na ne.

PHEIC je najsilnejší celosvetový varovný signál, ktorý môže WHO formálne vydať, a keď je vyhlásený, krajiny majú zákonnú povinnosť rýchlo reagovať, zatiaľ čo v prípade pandémie neexistuje žiadna infraštruktúra okolo rozhodovacieho procesu, dohodnutých kritérií alebo dohody na tom, či krajiny musia reagovať. Vyhlásenie PHEIC teda v princípe aktivizuje dohodu medzi krajinami o dodržiavaní odporúčaní WHO na zvládnutie núdzovej situácie. Každá krajina však vyhlasuje svoju vlastnú núdzovú situáciu v oblasti verejného zdravia, pričom tieto vyhlásenia na národnej úrovni majú právnu váhu. Krajiny ich obvykle využívajú na to, aby mohli zefektívniť či urýchliť niektoré časovo náročné procesy či urýchlene mobilizovať potrebné zdroje za cieľom zmierniť krízu a znižovať jej dopady na obyvateľov. Zrušenie PHEIC teda neznamená automatické zrušenie národných mimoriadnych situácií či stavov núdze, neruší ani národné opatrenia na ochranu verejného zdravia.

Termín „PHEIC“ zároveň nie je totožný s termínom „pandémia“, odvolanie PHEIC teda vo svojej podstate neznačí koniec pandémie ako takej. Hoci neexistuje ani všeobecne resp. globálne zjednotená definícia pandémie, dá sa usudzovať, že pojem „pandémia“ môže mať väčší záber ako PHEIC, keďže mnohé známe ohniská, ktoré sa šíria medzinárodne, nie sú vyhlásené za PHEIC.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky