Aktuality

Späť Smútočné oznámenie o úmrtí MUDr. Petra Gaála, dlhoročného pracovníka ÚVZ SR a významnej osobnosti v oblasti ochrany zdravia pred žiarením

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že dňa 22. 5. 2023 nás vo veku nedožitých osemdesiat rokov navždy opustil
MUDr. Peter Gaál.

fotografia zosnulého pána MUDr. Gaála

Doktor Gaál po absolvovaní Lekárskej fakulty hygieny Univerzity Karlovej v Prahe pracoval od roku 1966 do 2010 na Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave. Dlhodobo zastával funkciu vedúceho odboru ochrany zdravia pred žiarením a od roku 1984 do konca roku 2010 bol hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre oblasť ochrany zdravia pred žiarením. Pôsobil ako lektor inštitútov pre doškoľovanie lekárov a farmaceutov v Prahe, Bratislave a v Brne. Bol členom a hovorcom Komisie vlády SR pre radiačné havárie.

Podieľal sa na tvorbe a presadzovaní koncepcie radiačnej ochrany a na príprave právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva a najmä radiačnej ochrany. Pracoval vo veľkom počte odborných pracovných skupín a výborov na rezortnej a medzirezortnej úrovni. Bol členom UNSCEAR (vedeckého výboru OSN pre atómové žiarenie), v rámci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni pracoval v odborných sekciách, najmä v oblasti rádiodiagnostiky, rádioterapie a medicínskych aplikácií ionizujúceho žiarenia.

Doktor Gaál je autorom odborných publikácií a študijných materiálov pokrývajúcich celé spektrum radiačnej ochrany vrátane havarijného manažmentu a verejného zdravotníctva. Svojou činnosťou dlhodobo významne ovplyvňoval smerovanie a úroveň radiačnej ochrany v SR.

Dr. Gaál sa podieľal na vybudovaní dôležitých inštitúcií a štátnych dozorných orgánov. Ako príklad možno spomenúť Slovenskú legálnu dozimetriu, Úrad jadrového dozoru, Komisiu vlády pre radiačné havárie a ďalšie. Ako lekár presadzoval a vo významnej miere sa podieľal na tvorbe dokumentov, zabezpečení zdravotníckych opatrení a školení pre prípad mimoriadnych udalostí v jadrových zariadeniach, konkrétne „Traumatologický plán“ pre jadrové zariadenie, jódovú profylaxiu, zásady dekontaminácie, školenia tímov podieľajúcich sa na likvidácii ťažkých jadrových havárií a pod.

Jeho hlavnou zásluhou však navždy zostane to, že na Slovensku patril medzi hlavných aktérov, ktorí vybudovali ochranu zdravia pred žiarením na vysokej európskej úrovni.

Česť jeho pamiatke.

Úrad verejného zdravotníctva SR