Aktuality

Späť Smútočné oznámenie o úmrtí MUDr. Ivety Truskovej PhD., MPH, MHA, hlavnej odborníčky hlavného hygienika pre bezpečnosť potravín

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 63 rokov nás dňa 26.12.2021 navždy opustila naša milovaná kolegyňa a priateľka MUDr. Iveta Trusková, PhD., MPH, MHA

Smútočné oznámenie o úmrtí MUDr. Ivety Truskovej PhD., MPH, MHA, hlavnej odborníčky hlavného hygienika pre bezpečnosť potravín - foto zosnulej

Doktorka Trusková bola hlavnou odborníčkou hlavného hygienika SR pre odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov. Bola zástupkyňou hlavného hygienika SR a vedúcou Sekcie ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Problematike hygieny výživy a bezpečnosti potravín na regionálnej, národnej, európskej a svetovej úrovni zasvätila celý svoj profesijný život. 

Slovenskú republiku zastupovala vo viacerých medzinárodných výboroch a pracovných skupinách a bola členkou viacerých národných odborných vedeckých skupín (CCFH Výbor pre hygienu potravín, PS CA Hygiena potravín, CCNFSDU Výbor pre výživu a potraviny pre osobitné výživové účely, Výbor pre potravinárske aditívne látky, EFSA AFC Prídavné látky do potravín, aromatické a technologické pomocné látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami, CCCF Výbor pre potravinárske kontaminanty, EFSA CONTAM Kontaminanty v potravinovom reťazci).

Doktorka Trusková sa podieľala na tvorbe legislatívnych úprav v oblasti verejného zdravotníctva a v oblasti potravín. Bola pri zrode zákona o potravinách a tvorbe Potravinového kódexu SR. Za oblasť hygieny výživy pripravovala legislatívu v rámci verejného zdravotníctva.

Patrí jej veľká zásluha pri tvorbe preventívnych programov verejného zdravotníctva. Významne sa pričinila o vybudovanie systému monitorovania výživových látok a stravovacích zvyklostí vo vybraných skupinách obyvateľstva. Jej zásluhou bolo zriadené Národné referenčné centrum pre predmety bežného používania a obalových materiálov s európskou pôsobnosťou. 

Bola spoluautorkou vedeckej monografie, viacerých vedeckých prác a vysokoškolských učebníc (Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva, Základy verejného zdravotníctva, Hygiena výživy). Podieľala sa na vypracovaní niekoľkých knižných publikácií v oblasti úradnej kontroly potravín.   Na vedeckých konferenciách s problematikou verejného zdravotníctva a úradnej kontroly potravín mala vždy aktívnu účasť. 

Svoje dlhoročné odborné skúsenosti odovzdávala nielen ostatným kolegom z oblasti hygieny výživy, ale aj študentom na Slovenskej zdravotníckej univerzite, ako aj Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Jej odborná erudícia ju právom radí medzi popredných odborníkov v oblasti výživy. 

Doktorka Trusková sa vo verejnom zdravotníctve začala pracovne aktívne angažovať už po skončení štúdia na Lekárskej fakulte hygienickej v Prahe, ktorú úspešne absolvovala v roku 1984. Následne nastúpila na odbor výživy vtedajšej krajskej hygienickej stanice v Banskej Bystrici. Časom zmenila pôsobisko a pracovala na krajskej hygienickej stanici v Bratislave (súčasný Úrad verejného zdravotníctva SR), kde po odchode vedúceho odboru nastúpila na jeho pozíciu a postupne sa stala hlavnou odborníčkou pre oblasť hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov.

Množstvo času venovala osvete verejnosti. Neúnavne vysvetľovala princípy zdravej výživy a chránila zdravie spotrebiteľov pred zdraviu škodlivými potravinami, nepoctivými výrobcami či predajcami. Budeme si na ňu pamätať ako na čestnú, zásadovú, spoľahlivú, ochotnú a pracovitú odborníčku.

Doktorka Trusková bola veľmi ľudská a priateľská, mimoriadne rozhľadená a vždy ochotná odborne pomôcť.

Ivetka, bola si vzácny človek. Úprimná a obetavá priateľka, príkladná kolegyňa a uznávaná odborníčka. Tvoja vnútorná sila a precíznosť pri riešení náročných odborných úloh a presadzovaní princípov verejného zdravia nám budú navždy inšpiráciou. Nepoznala si únavu, nedbala na čas a bola si tu vždy pre nás. 

Slovami nedokážeme opísať smútok z Tvojho odchodu. Veľmi nám chýbaš.

Rodine, pozostalým a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Česť jej pamiatke.

Kolektív pracovníkov Úradu verejného zdravotníctva
a regionálnych úradov verejného zdravotníctva