Aktuality

Späť Situácia v rámci zistenej nadregionálnej epidémie akútnych gastroenteritíd je stabilizovaná

Dňa 25. 4. 2024 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne prijal hlásenia o výskyte epidémie akútnych  gastroenteritíd vo viacerých prevádzkach okresu Bánovce nad Bebravou, neskôr to boli prevádzky z okresu Topoľčany, Trenčín, Partizánske a Nové Mesto nad Váhom. Okamžitým epidemiologickým vyšetrením bolo zistené, že u exponovaných osôb sa prvé klinické príznaky objavili už 22. 4. 2024. Nákaza pravdepodobne pochádzala z prostredia spoločnosti dovážajúcej stravu do prevádzok, v ktorých sa vyskytli chorí zamestnanci. Dňa 26. 4. 2024 bol v predmetnej spoločnosti vykonaný štátny zdravotný dozor. V súčasnosti evidujeme 477 chorých z 2237 exponovaných osôb (priemerný počet vydaných jedál denne).

Doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik Slovenskej republiky, je pravidelne informovaná o aktuálnej epidemickej situácii a v piatok 3. 5. 2024 rokovala s doktorkou Ľudmilou Bučkovou, regionálnou hygieničkou RÚVZ so sídlom v Trenčíne. „Na stretnutí sme prerokovali všetky prijaté opatrenia v súvislosti so zistením závažných hygienických nedostatkov v rámci prevádzky zariadenia spoločného stravovania. Môžem konštatovať, že situácia v rámci vzniknutej nadregionálnej epidémie akútnych gastroenteritíd, kde ochorelo takmer 500 osôb, je stabilizovaná a prijatými okamžitými opatreniami sa podarilo zastaviť šírenie tohto ochorenia,” informovala doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne po výkone štátneho zdravotného dozoru vydal rozhodnutie, ktorým nariadil spoločnosti zákaz prevádzky do času negatívnych výsledkov sterov z pracovného prostredia a náradia na prítomnosť patogénnych a podmienene patogénnych mikroorganizmov. Spoločnosti bolo ďalej nariadené vykonanie ohniskovej dezinfekcie a zabezpečenie represívnej deratizácie vo všetkých priestoroch zariadenia spoločného stravovania – centrálna kuchyňa s rozvozom. Súčasne boli dočasne z pracovného procesu vyradení všetci zamestnanci s príznakmi akútnej gastroenteritídy. Vo vyšetrovaní sa ďalej pokračuje,” informovala doktorka Ľudmila Bučková, regionálna hygienička RÚVZ so sídlom v Trenčíne.

Som veľmi rada, že šírenie epidémie akútnych gastroenteritíd bolo zastavené, prevádzkovateľ aktívne spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne a je súčinný pri prijímaní nariadených, ako aj vlastných prijatých opatrení. Po vykonaní povinných kontrolných vyšetrení z prostredia prevádzky pripravujúcej pokrmy s negatívnymi zisteniami a po odstránení zistených nedostatkov, bude možné prevádzku opätovne otvoriť,” konštatovala doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Úrad verejného zdravotníctva SR