Aktuality

Späť Situácia s výskytom žltačky typu A sa v prešovskom regióne zlepšuje

Zo štyroch ohnísk nákazy žltačky typu A sú už dve neaktívne, v ďalších dvoch pribudlo v ostatných dňoch minimum pozitívnych prípadov na VHA,“ skonštatoval regionálny hygienik v Prešove Jozef Varga po stredajšom zasadnutí (11.10.2023) regionálnej protiepidemickej komisie s tým, že situácia sa v prešovskom regióne zlepšuje a RÚVZ v Prešove situáciu naďalej pozorne sleduje.

Nové ohniská nákazy v územnej pôsobnosti RÚVZ v Prešove sa podľa neho zatiaľ neobjavili. “Zaočkovaní sú všetci obyvatelia, ktorých sa nákaza mohla týkať,” uviedol regionálny hygienik Jozef Varga.

Z dôvodu zlepšujúcej sa situácie, aktuálne minimálneho pribúdania pozitívnych prípadov a aj absolvovaného očkovania na VHA regionálna protiepidemická komisia neprijala nateraz nové opatrenia. RÚVZ v Prešove bude jej členov o situácii s výskytom VHA pravidelne informovať a ak by sa situácia zhoršila, protiepidemická komisia sa opäť zíde osobne.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas naďalej pripomína, aby ľudia dôsledne dodržiavali platné protiepidemické opatrenia a potrebné hygienické štandardy.

Situácia v prešovskom regióne sa postupne zlepšuje po prijatých protiepidemických opatreniach a očkovaní proti žltačke typu A v ohniskách nákazy a oblastiach, kde je riziko šírenia nákazy. Dôležité je nepoľaviť a dôsledne dodržiavať všetky platné protiepidemické opatrenia a potrebné hygienické štandardy, pretože inkubačná doba žltačky typu A môže byť až 50 dní. Zlepšovanie situácie s výskytom VHA je výsledkom spoločných síl a úzkej koordinácie hygienikov, zástupcov dotknutých samospráv, nemocníc, infektológov, zástupcov organizácie Zdravé regióny, ďalších príslušných zložiek a verejnosti,” hovorí hlavný hygienik SR Ján Mikas.

RÚVZ v Prešove začal so zavádzaním protiepidemických opatrení v obciach s výskytom VHA začiatkom augusta 2023. Medzi nimi boli napríklad:

 • epidemiologické vyšetrovanie v ohniskách nákazy,
 • upovedomenie občanov o ochorení VHA a o prevencii ochorenia v spolupráci s predstaviteľmi miestnej samosprávy prostredníctvom informačných letákov, prípadne miestneho rozhlasu,
 • nariadenie povinnosti osobám vo veku 1-15 rokov podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii,
 • zákaz organizovať a usporadúvať v obciach hromadné podujatia (športové, kultúrne, spoločenské a podobne),
 • informovanie miestnych samospráv, predajní potravín, autobusových dopravcov a Slovenskej pošty o situácii a poučenie o nutnosti dezinfekcie priestorov, dotykových plôch, ako aj rúk pracovníkov pri práci s hotovosťou, resp. pri doručovaní zásielok,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích inštitúcií, poučenie o ochorení a možnostiach prevencie, o potrebe pravidelného vykonávania dezinfekcie priestorov, najmä kontaktných plôch, toaliet, v prípade materských škôl aj hračiek a následne aj o potrebe vykonávania ranného filtra pri nástupe detí do kolektívnych zariadení.
 • odporúčanie prešovskej nemocnici zákaz návštev od 5. októbra 2023
 • očkovanie osôb v ohniskách nákazy a v oblastiach s rizikom šírenia žltačky typu A v súčinnosti s organizáciou Zdravé regióny a tiež personálu v zdravotníckych a školských zariadeniach

Situácia s výskytom VHA v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Košiciach:

Informuje regionálna hygienička v Košiciach Zuzana Dietzová

Zaznamenali sme medzitýždenný nárast chorobnosti na VHA. Minulý kalendárny týždeň bolo hlásených 42 pozitívnych prípadov, predchádzajúci týždeň 34. RÚVZ Košice vydal štyri nové rozhodnutia na dezinfekciu v materských a základných školách vo svojej územnej pôsobnosti.

Každý rok zaznamenávame v košickom regióne výskyt na VHA, avšak sporadický. Každých 7 – 10 rokov ale dochádza k  epidemickému výskytu VHA, čo je dávané do súvislosti s dorastením vnímavej detskej populácie.

Regionálna hygienička Zuzana Dietzová začala so zavádzaním protiepidemických opatrení v obciach s výskytom VHA v lete. Medzi nimi boli napríklad:

 • RÚVZ Košice vydal 30.6.2023 vyhlášku č. 11/2023 uverejnenú vo Vestníku vlády SR, ktorou nariadil v obciach Kecerovce a Veľká Ida sprísnený lekársky dohľad kontaktným osobám a podrobenie sa očkovaniu osobám, ktoré boli v kontakte s chorou osobou a žijú v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom
 • Opatrenia v ohniskách nákazy boli zabezpečované v súlade s platnou legislatívou. Všetkým osobám na území okresov Košice – mesto a Košice – okolie, ktoré sa s chorými kontaktovali, bol Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach nariadený lekársky dohľad pozostávajúci zo sledovania zdravotného stavu a aktívnej imunizácie (podanie očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A). Dosiaľ bolo zaočkovaných viac ako tisíc detí.
 • Lekársky dohľad sa týkal rodinných príslušníkov chorého, spolupracovníkov v zamestnaní, spolužiakov v školských a predškolských zariadeniach a ďalších úzkych kontaktov (z osláv, svadieb, posedení s občerstvením ...)
 • Úzke kontakty boli zároveň poučené o pravidlách sprísnených preventívnych opatrení, medzi ktoré patrí najmä osobná hygiena s dôrazom na časté umývanie rúk.
 • Prevádzkovateľom predškolských a školských zariadení, ktoré navštevovali choré deti, bol rozhodnutiami RÚVZ v Košiciach  nariadený rozsah a spôsob vykonávania dezinfekcie priestorov, pričom od začiatku septembra 2023 doteraz bolo vydaných 16 takýchto rozhodnutí.
 • Vo vybraných školských zariadeniach boli pracovníkmi RÚVZ Košice vykonané odborné prednášky ohľadom danej problematiky a do dotknutých obcí boli distribuované informačné zdravotno – výchovné materiály.

Situácia s výskytom VHA v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Michalovciach:

Informuje regionálna hygienička v Michalovciach Janka Stašková:

So zavádzaním protiepidemických opatrení  v meste a obciach s výskytom VHA sme začali koncom júla 2023 - v meste Veľké Kapušany sme zaznamenali prvý explozívny epidemický výskyt VHA. Opatrenia v ohniskách nákazy boli zabezpečené v súlade s platnou legislatívou.

V meste Veľké Kapušany boli nariadené nasledujúce opatrenia:

 • zamestnanci RÚVZ Michalovce vykonávali epidemiologické vyšetrovania v ohniskách nákaz, za účelom lokalizovať ohnisko a nariaďovať protiepidemické opatrenia,
 • RÚVZ Michalovce úzko spolupracoval so samosprávou – mestom Veľké Kapušany, všeobecnými lekármi pre deti a dorast, všeobecnými lekármi pre dospelých a zástupcami Zdravých regiónov,  
 • RÚVZ Michalovce realizoval opakované návštevy ambulancií všeobecných lekárov pre deti a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých,  opakovane  zdôrazňoval dodržiavanie hygienických štandardov, hlavne správne umývanie rúk a čo najrýchlejšie absolvovanie lekárskeho vyšetrenia za účelom vylúčenia VHA a následného očkovania proti VHA,
 • o dodržiavaní zvýšenej sanitácie a dezinfekcie RÚVZ v Michalovciach písomne informoval prevádzkovateľov obchodných reťazcov v okrese Michalovce a Sobrance, vzhľadom na migráciu obyvateľstva,
 • zamestnanci RÚVZ Michalovce priebežne vykonávali kontroly vo všetkých obchodných reťazcoch v meste Veľké Kapušany a následne aj v okrese Michalovce a Sobrance,
 • RÚVZ Michalovce pripravil edukačný leták o žltačke typu A, ktorý bol operatívne distribuovaný všeobecným lekárom a všetkým obchodným reťazcom,
 • RÚVZ Michalovce vydal rozhodnutím mestu Veľké Kapušany zákaz organizovať hromadné podujatia,
 • RÚVZ Michalovce písomne požiadal zriaďovateľov všetkých školských a predškolských zariadení v okrese Michalovce nevyhnutne vykonávať preventívne opatrenia smerujúce k tlmeniu prenosu nákazy VHA.   

V obci Drahňov, kde bol tiež zaznamenaný epidemický výskyt VHA, RÚVZ Michalovce vydal dňa 30.8.2023 vyhlášku č. 14/2023 uverejnenú vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Drahňov. Nariadil podrobiť sa lekárskemu dohľadu a očkovaniu proti VHA osobám vo veku od dvoch rokov do pätnásteho roku veku (vrátane) s pobytom v obci Drahňov v lokalitách s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, v lokalitách bez prístupu k pitnej vode alebo bez odkanalizovania odpadových vôd alebo v lokalitách s nízkym štandardom bývania, kde je možné zvýšené riziko vzniku prenosného ochorenia VHA.

Epidemický výskyt prípadov VHA zaznamenal RÚVZ v Michalovciach v jednotkách prípadov aj v obciach Čičarovce a Iňačovce.

Starostovia obcí s epidemickým výskytom boli o výskyte listom informovaní a zároveň im RÚVZ v Michalovciach zaslal aj edukačný materiál o VHA.

Štatistiky výskytu VHA v oblastiach so súčasným epidemickým výskytom VHA:

 • RÚVZ Prešov eviduje kumulatívne približne 160 prípadov vo svojej územnej pôsobnosti.
 • RÚVZ Košice má vo svojej územnej pôsobnosti spolu hlásených 157 prípadov VHA.
 • RÚVZ Michalovce zaevidoval vo svojej územnej pôsobnosti kumulatívne 75 prípadov VHA.
 • RÚVZ Vranov nad Topľou eviduje vo svojej územnej pôsobnosti spolu 45 potvrdených ochorení na VHA.    

Celkový výskyt VHA na Slovensku za rok 2023:

K 11.10. 2023 celkovo 1 067 prípadov

Čo je to žltačka typu A

Vírusová hepatitída (žltačka) typu A je prenosné ochorenie, ktoré u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus hepatitídy A sa najčastejšie prenáša neumytými rukami, obyčajne pri nedodržaní zásad osobnej hygieny (zvlášť pri nedostatočnom umývaní rúk po toalete a pred jedlom) a pri tesnom kontakte (najmä v rodinách a kolektívoch).
Choroba začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka. Zdrojom nákazy je infikovaný človek v infekčnom štádiu ochorenia, kontaminovaná voda a potraviny. Inkubačná doba ochorenia (čas od vniknutia vírusu do organizmu, až po prejavenie sa prvých príznakov) je 15 – 50 dní.

Liečba žltačky typu A a prevencia

Liečba je sústredená na tlmenie príznakov a diétu šetriacu pečeň. Ochorenie nezanecháva následky a neprechádza do chronicity.
Pred žltačkou je možné chrániť sa očkovaním. Ochranu poskytuje aj vysoký hygienický štandard bývania, hromadné zásobovanie obyvateľstva zdravotne bezpečnou pitnou vodou z kontrolovaných vodovodov, zabezpečenie kanalizácie. Práve z týchto dôvodov sa ani na Slovensku nevykonáva plošné očkovanie proti žltačke typu A.

Kedy sa proti žltačke typu A očkuje

Očkovanie proti VHA sa odporúča osobám pred plánovanou cestou do krajín s nízkou sociálno-ekonomickou a hygienickou úrovňou a vysokou cirkuláciou vírusu v populácii, deťom vo veku dvoch rokov žijúcim v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, osobám dispenzarizovaným pre chronické ochorenie pečene, zamestnancom v potravinárstve a pod. Očkovanie je možné aj postexpozične, to však nezabráni trvaniu karanténnych opatrení.

Úrad verejného zdravotníctva SR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach