Aktuality

Späť Silikónová forma na pečenie na oriešky - zvýšený obsah prchavých látok

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dostal oznámenie o nevyhovujúcom výrobku na trhu v SR, silikónovej formy na pečenie na oriešky, od distribútora ALVARAK GROUP a.s., Kanadská 775, 391 11 Planá Nad Lužnicí, Česká republika, ktorý bol odobratý v obchodnej sieti.

Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, testovaný výrobok nespĺňa požiadavky nariadenia EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov.

Testovaná vzorka silikónovej formy na pečenie na oriešky nespĺňa požiadavky v parametri obsah prchavých látok. Limit pre prchavé látky je 0,5 %, laboratórne zistená hodnota je 1,91 %.

Príslušný orgán verejného zdravotníctva v SR prijal opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR, ktorý bude zároveň hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF). Keďže sa uvedený výrobok môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

Silikónová forma - obal predok Silikónová forma - obal zadná strana Silikónová forma - predná strana Silikónová forma - zadná strana