Aktuality

Späť Rizikové práce v SR v roku 2022

V r. 2022 vykonávalo v SR rizikovú prácu 103 179 zamestnancov (z toho 24 727 žien). Oproti r. 2021 sa počet zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu znížil o 3 670 zamestnancov, z toho o 840 žien (graf č. 1).

Najviac zamestnancov bolo v r. 2022 exponovaných

  • hluku – 69,73 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu,
  • chemickým látkam a zmesiam – 16,40 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu,
  • fyzickej záťaži – 8,86 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu,
  • vibráciám – 8,05 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu,
  • biologickým faktorom – 6,96 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu,
  • chemickým karcinogénom, mutagénom, reprodukčne toxickým látkam – 5,57 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu,
  • záťaži teplom a chladom – 4,45 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu,
  • psychickej pracovnej záťaži – 4,24 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu.

Údaje o percentuálnych počtoch zamestnancov exponovaných jednotlivým faktorom práce nie je možné sčítavať, pretože jeden zamestnanec môže byť exponovaný viacerým faktorom.

Najvýznamnejšie zmeny nastali v znížení počtu zamestnancov exponovaných hluku (o 2 795 zamestnancov) a v znížení počtu zamestnancov exponovaných biologickým faktorom (o 342 zamestnancov).
Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu s psychickou pracovnou záťažou oproti r. 2021 stúpol len nepatrne o 64 zamestnancov. Vysoké zastúpenie žien (57 %), ktoré vykonávajú rizikovú prácu s týmto faktorom vyplýva z toho, že najviac rizikových prác s faktorom psychická pracovná záťaž je v zdravotníctve, v oblasti sociálnej pomoci a v školstve, kde je zároveň zamestnaný aj najväčší podiel žien.
Porovnaním rizikových prác podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti naďalej poukazuje na najvyšší výskyt rizikových prác v odvetví priemyselnej výrobe (mierny pokles o 2 581 zamestnancov) a v odvetví zdravotníctva a sociálnej práce (zníženie o 121 zamestnancov). V ostatných odvetviach nezaznamenávame výraznejšie zmeny.
Najviac zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu pracovalo v priemyselnej výrobe (67 283 zamestnancov), v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci (14 079 zamestnancov) a v odvetví dopravy a skladovania (4 085 zamestnancov).
Najvýraznejší podiel žien (78,5 %) medzi zamestnancami vykonávajúcimi rizikovú prácu je v odvetví zdravotníctva a sociálnych služieb.

Zdroj: Centrálny register rizikových prác ÚVZ SR     

graf č. 1 - Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v SR - rok 2011 - 2022

graf č. 2 - Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v SR - rok 2011 - 2022 (podľa kategórii prác)

graf č. 3 - Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v SR - rok 2020 - 2022 podľa rizikového faktora

graf č. 4 - Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v SR v roku 2022 podľa faktorov (najčastejší výskyt)

graf č. 5 - Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v SR - v rokoch 2020 - 2022 v odvetviach podľa prevládajúcej ekonomickej činnosti