Aktuality

Späť Prínos osobností verejného zdravotníctva sme ocenili medailou doktora Ivana Stodolu

Svoj kariérny život zasvätili prevencii závislostí, ochrane duševného zdravia, prevencii onkologických ochorení či podpore zdravia žien, staršej populácie i znevýhodnených komunít. Vytrvale vysvetľovali význam očkovania, zlepšovali kontrolu tabaku, možnosti diagnostiky, odborne dohliadali na kvalitu pitnej vody a vody na kúpanie.

Medaila

Svedomito zastupovali záujmy Slovenska na medzinárodných fórach, aktívne zvyšovali kvalitu odborného vzdelávania v oblasti prevencie, alebo formovali legislatívu, ktorá umožňuje viesť obyvateľom Slovenska zdravšie životy. Ich vedomosti a odborný prehľad boli pre spoločnosť prínosom počas mimoriadnych situácií, možnosti ochrany zdravia však ponúkali aj laickej verejnosti.

Počas úvodnej ceremónie 41. dní zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu si aj za tieto konkrétne činy prevzalo osem osobností verejného zdravotníctva ocenenie z rúk hlavného hygienika Slovenskej republiky Jána Mikasa.

Pamätnou medailou MUDr. Ivana Stodolu boli za významný prínos v oblasti verejného zdravotníctva ocenené:

  • Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.,
  • Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH,
  • Ing. Tatiana Miščíková,
  • Mgr. Mária Brozmanová,
  • Mgr. Michaela Machajová, PhD. MPH,
  • Mgr. Silvia Lengová,
  • PhDr. Ivana Vojteková, PhD.,
  • PaedDr. Vanda Kráľovská.

Spoločná foto

Oceneným odborníčkam gratulujeme a ďakujeme za ich prácu s celospoločenským dosahom.

Podrobnejšie kariérne vizitky ocenených (pdf, 445 kB)

Vedecká konferencia 41. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu
(25. - 26. august 2022, Prešov)

Konferencia sa konala pod záštitou hlavného hygienika SR. Zámerom bola interdisciplinárna výmena informácií, skúseností, výskumných zistení v oblasti podpory, rozvoja a ochrany verejného zdravia.

V odborných príspevkoch mali účastníci konferencie okrem iného možnosť oboznámiť sa s významnými témami, ktoré patria medzi priority v nových či aktualizovaných strategických dokumentoch pre environmentálne zdravie alebo programu podpory zdravia a zdravotného uvedomenia.

Hlavným cieľom týchto dokumentov je zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky prostredníctvom zvyšovania úrovne zdravotného uvedomenia a podpory zdravia.

„Každý jeden zdravotne uvedomelý jednotlivec, ktorý rozumie významu prevencie ochorení a potrebe začať pri ochrane zdravia od seba, je naším cenným spojencom,” zdôraznil hlavný hygienik SR Ján Mikas v príhovore počas otvorenia konferencie.

Prítomných odborníkov hlavný hygienik povzbudil v tom, aby podnikali rozhodné, koordinované kroky na zlepšenie odolnosti zdravotných systémov, ako aj na posilnenie pripravenosti a kapacít reagovať na ďalšie náročné výzvy, ktoré prichádzajú alebo ešte len prídu.

„Od rastu chronických aj nových infekčných ochorení, cez dôsledky klimatickej krízy a znečistenia životného prostredia, až po nárast mikrobiálnej rezistencie. Náš úspech vo všetkých oblastiach ochrany zdravia závisí od spolupráce a výmeny odborných poznatkov, závisí od vecných diskusií na fórach, akým je aj táto konferencia,” zdôraznil hlavný hygienik Ján Mikas.

Pracovníkom úradov verejného zdravotníctva sa zároveň poďakoval za ich oddanosť, odhodlanie, odbornosť a obetavosť v mimoriadne náročnom pandemickom období.

Vedecká konferencia 41. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu

 Na fotografii: Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA - regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu RÚVZ Prešov; doc. Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH - vedúci Odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR; PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH - hlavný hygienik SR; doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. - predseda Slovenskej spoločnosti sociálneho lekárstva (garant podujatia)

Konferencia bola formálne rozdelená do troch tematických sekcií:

Environmentálne zdravie

V rámci sekcie odzneli príspevky na témy ako napríklad Európska iniciatíva pre ľudský biomonitoring, legionely v životnom prostredí, využitie biotestov pri posudzovaní kvality životného prostredia, nové požiadavky na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, národný akčný radónový plán SR, implementácia opatrení na zníženie expozície hluku v pracovnom prostredí.

Životný štýl a zdravie

Odborné príspevky sa týkali napríklad porovnania prístupov k podpore zdravia v SR a ČR, harm reduction v kontrole tabaku, boli predstavené výsledky európskeho prieskumu zdravotnej gramotnosti, ako aj zistenia ohľadom pohybovej aktivity obyvateľov SR či vývoj stravovacích návykov obyvateľstva. Súčasťou sekcie boli tiež praktické skúsenosti a ukážky dobrej praxe pri preventívnych osvetových podujatiach určených pre verejnosť.

Varia

Išlo o odborné príspevky na rôzne témy, ako napríklad vplyv dojčenia na obezitu detí, váhanie rodičov detí školského veku pri vakcinácii proti COVID-19, dentálna hygiena detí, zlepšovanie kvality života opatrovateľov osôb s demenciou, duševné zdravie VŠ študentov počas pandémie, povedomie obyvateľstva o cukrovke 2. typu a iné.

Podrobný program vedeckej konferencie (pdf, 578 kB)