Aktuality

Späť Informácia k poskytovaniu špeciálnych korekčných prostriedkov pri práci so zobrazovacími jednotkami

Informácia k poskytovaniu špeciálnych korekčných prostriedkov pri práci so zobrazovacími jednotkami v súvislosti s rozsudkom Súdneho dvora z 22.12.2022 vo veci C-392/21

Úrad verejného zdravotníctva SR v súvislosti s rozsudkom Súdneho dvora zo dňa 22.12.2022, ktorý súvisí s konaním Odvolacieho súdu Kluž v Rumunsku a týka sa poskytovania špeciálnych korekčných prostriedkov zamestnancom na prácu so zobrazovacími jednotkami zo strany zamestnávateľov, dáva v tejto veci nasledovnú informáciu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CJ0392

Po oboznámení sa so závermi uvedenými v predmetnom rozsudku Súdneho dvora konštatujeme, že na základe tejto judikatúry nenastala žiadna obsahová zmena v aplikácii nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami (ďalej „nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z.“), ktoré do legislatívy Slovenskej republiky transponuje smernicu Rady 90/270/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami (ďalej „smernica Rady 90/270/EHS“). Smernica Rady 90/270/EHS nebola od nadobudnutia jej účinnosti v r. 1990 novelizovaná, z toho dôvodu sa nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. v podmienkach Slovenskej republiky uplatňuje od vstupu do EÚ bez zmeny.

Rozsudok Súdneho dvora nie je novou legislatívou, je to výklad práva EÚ k ustanoveniam článku 9 smernice Rady 90/270/EHS, ktoré sa týkajú poskytovania špeciálnych korekčných prostriedkov na prácu so zobrazovacou jednotkou na základe konkrétneho súdneho konania v tejto veci v Rumunsku; v legislatíve Slovenskej republiky sa týka ustanovení § 7 nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z.

Podmienky posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu so zobrazovacími jednotkami upravuje § 7 nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z. Zamestnávateľ určí v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu so zobrazovacími jednotkami významnú časť práce s ohľadom na intenzitu práce so zobrazovacími jednotkami a zrakovú záťaž. Títo zamestnanci absolvujú vstupnú a periodickú lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci. Periodické lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci zabezpečí zamestnávateľ vo frekvencii, ktorú zamestnávateľovi odporučí na základe konkrétnych pracovných podmienok pracovná zdravotná služba.

Podľa § 2 písm. b) nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z. sa zamestnancom rozumie akýkoľvek zamestnanec podľa osobitných predpisov (§ 3 písm. b) zák. č. 124/2006 Z. z., § 2 ods. 1 písm. zb) zák. č. 355/2007 Z. z.), ktorý používa zariadenie so zobrazovacou jednotku ako významnú časť svojej práce. Významná časť práce nie je definovaná ako „viac, ako polovica pracovnej zmeny“. V tomto prípade sa nejedná len o časové hľadisko, ale pri práci so zobrazovacou jednotkou je potrebné zohľadniť aj náplň práce zamestnanca, ktorá priamo vyžaduje používanie zobrazovacích jednotiek. Ide napr. o práce, pri ktorých je potrebné dlhodobo sledovať obrazovku bez možnosti ľubovoľného zaraďovania prestávok, práce, pri ktorých sa kladie dôraz na presnosť a detail, práce, pri ktorých nie je možné striedať prácu so zobrazovacou jednotkou s inou pracovnou činnosťou a podobne. Inak sa teda bude posudzovať bežná práca so zobrazovacou jednotkou u napr. učiteľa, administratívneho pracovníka, informátora a inak u účtovníka, IT špecialistu, letového dispečera a podobne. Neznamená to, že každý zamestnanec, ktorý má na pracovnom stole zobrazovaciu jednotku, používa zariadenie so zobrazovacou jednotkou ako významnú časť svojej práce vzhľadom na intenzitu práce a zrakovú záťaž.

Podľa § 7 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi, ak je to na základe vyšetrenia očí a zraku nevyhnutné, špeciálne korekčné prostriedky na prácu so zobrazovacou jednotkou.

„Špeciálnosť“ takýchto korekčných pomôcok spočíva v tom, že sú to korekčné prostriedky (okuliare), s ohniskovou vzdialenosťou zodpovedajúcou práci so zobrazovacou jednotkou. Poskytujú sa na základe odporúčania lekára, ak nemožno použiť bežné korekčné prostriedky.

Podľa citovaného nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z. náklady spojené s plnením povinností zamestnávateľa znáša zamestnávateľ. Nariadenie vlády SR ani európska smernica, ktorú toto nariadenie prebralo, neuvádzajú pomer, podiel, ani výšku nákladov, ani algoritmus ich výpočtu.

Postup zamestnávateľa týkajúci sa oblasti ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti pri práci alebo iných konkrétnych oblastí (napr. podmienok poskytovania špeciálnych korekčných prostriedkov zamestnancom pri práci so zobrazovacou jednotkou) môže zamestnávateľ jednoznačne upraviť na konkrétnom pracovisku formou vnútorného predpisu, kolektívnej zmluvy a podobne. Zamestnávateľ takýto postup môže konzultovať so zástupcami zamestnancov alebo zamestnancami. V oblasti ochrany zdravia pri práci zamestnávateľovi poskytuje odborné poradenstvo pracovná zdravotná služba.