Aktuality

Späť Počas chrípkovej sezóny 2023/2024 sme nezaznamenali celoštátnu epidémiu

Kľúčové informácie:

  • V chrípkovej sezóne 2023/2024 nedošlo k celoštátnej chrípkovej epidémii na území Slovenskej republiky (SR)
  • Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola v skupine 0-5-ročných
  • Najrozšírenejší subtyp chrípky na území SR bol obsiahnutý vo vakcíne proti chrípke
  • V SR sa spotrebovalo 96 % dávok očkovacích látok v distribučnej sieti
  • Počet ochorení na ARO aj CHPO bol nižší ako v predchádzajúcej chrípkovej sezóne

Chrípková sezóna 2023/2024 sa 18. kalendárnym týždňom oficiálne skončila. Na rozdiel od predchádzajúcej sezóny sme tentoraz nezaznamenali chorobnosť na úrovni celoštátnej chrípkovej epidémie. 

V čase najvyššej aktivity akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípke a jej podobných ochorení (CHPO) sme však zaevidovali početné lokálne epidémie naprieč celým Slovenskom. 

V Slovenskej republike bolo počas celej chrípkovej sezóny (október - začiatok mája) hlásených 1 423 511 ARO, čo predstavuje chorobnosť 59 027,4 na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou 2022/2023 počet hlásených ARO klesol o takmer päť percent.

V chrípkovej sezóne 2023/2024 bolo hlásených spolu 169 546 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia, čo tvorí približne 12 % z celkového počtu ARO. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou je to pokles o viac ako 3 %.

Priebeh chrípkovej sezóny

Prvý výrazný vzostup chorobnosti sme zaznamenali od 47. kalendárneho týždňa 2023 s maximom v 50. kalendárnom týždni, teda týždeň pred začiatkom vianočných prázdnin.

Druhý prudší nárast chorobnosti nastal v závere vianočných prázdnin a hlavne v nasledujúcich týždňoch po návrate detí do škôl a škôlok. Konkrétne sme nárast chorobnosti zaznamenali od 1. kalendárneho týždňa 2024 s dosiahnutím maxima v 5. kalendárnom týždni 2024, kedy ochorelo 70 633 ľudí (chorobnosť dosiahla 2 850/100 000 osôb).

Počas tohto týždňa sme zaevidovali aj početné lokálne epidémie - najvyššia chorobnosť na ARO bola v Trnavskom kraji, najvyššia chorobnosť na CHPO zase v Nitrianskom kraji.

Následne evidujeme postupný mierny pokles chorobnosti až do 18. kalendárneho týždňa 2024.

Graf: Vývoj chorobnosti na ARO a CHPO v chrípkovej sezóne 2023/2024 a porovnanie s vývojom v sezóne 2022/2023

Graf: Vývoj chorobnosti na ARO a CHPO v chrípkovej sezóne 2023/2024 a porovnanie s vývojom v sezóne 2022/2023

V priebehu chrípkovej sezóny 2023/2024 sme najvyššiu vekovo-špecifickú chorobnosť na ARO zaznamenali vo vekovej skupine 0 – 5-ročných detí, v ktorej ochorelo 327 975 detí. Najvyššiu vekovo-špecifickú chorobnosť vo veku 0 - 5 rokov sme zaznamenali aj v prípade CHPO - ochorelo 38 662 osôb.

Dieťa v predškolskom veku je náchylnejšie na respiračné ochorenia, pretože imunita sa u neho ešte len vyvíja, nemá ešte dostatočné hygienické návyky a viac sa kontaktuje s inými chorými deťmi.

Komplikovaný priebeh ARO malo 44 355 chorých, t. j. 3,1 % z celkového počtu hlásených ARO. Najpočetnejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín, na ktorý ochorelo 23 833 osôb.

Graf: Vývoj chorobnosti na ARO v chrípkovej sezóne 2023/2024 podľa vekových skupín

Graf: Vývoj chorobnosti na ARO v chrípkovej sezóne 2023/2024 podľa vekových skupín

Počas chrípkovej sezóny bolo hlásených 64 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI), z toho 16 skončilo úmrtím.

Laboratórne vyšetrenia

Medzi laboratórne potvrdenými chrípkovými vírusmi, tak ako aj v predchádzajúcej sezóne, dominoval vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie nad vírusom chrípky B bez bližšej špecifikácie.
Na Slovensku prevažoval subtyp A/H1pdm09, ktorý bol obsiahnutý vo vakcíne určenej pre sezónu 2023/2024.

Vyhodnotenie očkovania proti chrípke

V chrípkovej sezóne 2023/2024 boli v Slovenskej republike na očkovanie proti chrípke použité dva druhy vakcín pre dospelých a jedna nazálna vakcína pre deti.
Zloženie chrípkových vakcín pre chrípkovú sezónu 2023/2024 odporučili experti Svetovej zdravotníckej organizácie a Výbor pre humánne lieky. Očkovacie látky proti chrípke obsahovali antigény štyroch kmeňov vírusu chrípky: 

  • A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus, 
  • A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus, 
  • B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus 
  • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus.

Na Slovensko bolo dovezených 276 040 dávok očkovacích látok proti chrípke, z ktorých bolo dodaných do distribučnej siete 275 710 dávok. 

Konečný spotrebiteľ využil 264 841 dávok očkovacích látok (96 %) a 10 869 (4 %) zostalo nevyužitých. 

Očkovanie je dôležité najmä pre vekovú skupinu 59-ročných a starších, ktorým pre vek a často aj ďalšie ochorenia hrozí vyššie riziko ochorenia na chrípku a následných komplikácií. V tejto vekovej skupine sa v sezóne 2023/2024 zaočkovalo celkovo 164 796 osôb, čo predstavuje 11,7 % populácie tejto vekovej skupiny. Oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne sa zaočkovalo o 954 osôb viac. 

Očkovaním proti chrípke bolo chránených 4,9 % z celej populácie Slovenska, čo je o 0,1 percentuálneho bodu vyššia zaočkovanosť ako v predchádzajúcej chrípkovej sezóne, pričom očkovaných bolo o 3 894 osôb viac.

Graf: Zaočkovanosť proti chrípke v % za ostatné sezóny

Graf: Zaočkovanosť proti chrípke v % za ostatné sezóny

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2023/2024 v Slovenskej republike

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik SR