Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 9. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité , jaseň, topoľ, brest

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ liesky a jelše. Monitorovacie stanice v Bratislave, Nitre a Košiciach zachytili aj vysoké denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Na celom území Slovenska prebieha peľová sezóna liesky a jelše. Vysoké denné koncentrácie ich peľu sa v ovzduší vyskytovali najmä počas slnečných dní. Mrazivé noci boli príčinou poklesu denných koncentrácií peľu v ovzduší. Nižšie denné hladiny peľu v ovzduší sme zaznamenali najmä v chladnejších oblastiach severného Slovenska. Monitorovacie stanice v Bratislave a Nitre už zachytili aj alergiologicky významné denné koncentrácie peľu jaseňa. Najvyššiu dennú hladinu peľu liesky zachytili v Banskej Bystrici, 176 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Košiciach 117 peľových zŕn v m3 vzduchu. Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jelše, 137 peľových zŕn, v m3 vzduchu, zachytili v Košiciach. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité dosiahol najvyššiu dennú koncentráciu v Bratislave - 8 937 peľových zŕn v m3 vzduchu. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali nízke, nanajvýš stredné denné koncentrácie. Regionálne dochádzalo k výraznému poklesu denných koncentrácií peľu a spór v súvislosti s nočnými mrazmi a so zrážkovou činnosťou.

Prognóza peľovej situácie v SR na 10. týždeň 2023

Peľová sezóna liesky a jelše pokračuje najmä na strednom a severnom Slovensku. V Bratislave a v teplejších oblastiach Slovenska prešla svojím vrcholom a denné koncentrácie peľu liesky a jelše tu majú klesajúcu tendenciu. Naopak, v chladnejších oblastiach Slovenska bude peľ liesky a jelše v ovzduší naďalej v alergiologicky významných koncentráciách. V Bratislave, Nitre, Košiciach a v teplejších oblastiach Slovenska predpokladáme aj v nasledujúcom týždni veľmi vysoké koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité, ktoré majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. V teplejších oblastiach stúpnu aj denné hladiny peľu jaseňa a topoľa v ovzduší. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní). Ochladenie a zrážková činnosť regionálne spôsobí pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší .

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk