Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 6. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité , spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Začíname peľové spravodajstvo 2024. Zatiaľ máme prvé údaje z monitorovacích staníc v Banskej Bystrici a Bratislave, ktoré spustili lapače od 31.1.2024. Ostatné stanice z technických príčin začínajú od 12.2.2024.

Aj tento rok teplá zima, následné mrazy a výrazná zrážková činnosť výrazne ovplyvnili aj začiatok peľovej sezóny. Na zimné mesiace pomerne teplé dni aj noci spôsobili, že lieska kvitla aj na strednom Slovensku už v januári. Následné sneženie a mrazy trochu pribrzdili kvitnutie a peľová sezóna liesky a jelše sa naplno rozbehla na prelome mesiacov január a február. Podľa fenologických pozorovaní kvitnutie liesky a jelše nastúpilo skoro v rovnakom čase ako minulý rok. Podľa údajov z minulého týždňa obe monitorovacie stanice uvádzajú vysoké koncentrácie peľu liesky a jelše. V Bratislave dosiahol vyššie koncentrácie aj peľ drevín z čeľade cyprusovité-tisovité. Najvyššiu dennú hladinu peľu liesky zachytili v Banskej Bystrici, a to 153 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Bratislave 102 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ jelše v Bratislave dosiahol najvyššiu koncentráciu, 576 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Banskej Bystrici 532 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ drevín z čeľadí cyprusovitých- tisovitých dosahoval v Banskej Bystrici len veľmi nízke koncentrácie. Najvyššie hladiny peľu v ovzduší sme zaznamenali počas veterných dní, kedy najväčší podiel z denného objemu tvorí peľ transportovaný z teplejších oblastí.

Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali len nízke hladiny.

Prognóza peľovej situácie v SR na 7. týždeň 2024

Teplo, dostatok vlahy a slnečného svitu prinesie so sebou ďalší nárast denných koncentrácií peľu v ovzduší. Peľová sezóna jelše a liesky sa rozbehla na celom území Slovenska a ich denné koncentrácie dosiahnu vysoké denné hladiny. Narastať budú aj denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, ktoré majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní).

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB a ÚVZ SR BA .
Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk