Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 38. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: ambrózia, palina, trávy lipnicovité, mrkvovité, mrlíkovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, chmeľ, astrovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V tridsiatom ôsmom kalendárnom týždni sme na celom území Slovenska zaznamenali výraznejší pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší. Naďalej však dominoval peľ silného alergénu – inváznej ambrózie, väčšinou spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ paliny a tráv z čeľade lipnicovitých sa vyskytoval v nízkych až veľmi nízkych koncentráciách. Peľ inváznej ambrózie v ovzduší dosiahol počas dvoch dní vysoké denné koncentrácie už len v Banskej Bystrici. Alergiologicky významné koncentrácie peľu ambrózie zachytili len monitorovacie stanice v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre a Žiline. Najvyššie denné koncentrácie peľu ambrózie zachytili v Banskej Bystrici, 108 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave 70 a v Žiline 62 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosahoval už len nízke denné hladiny. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ skorocelu, štiavu, chmeľu, astrovitých a mrlíka. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené rodmi Alternária, Cladospórium a Epicoccum.

Prognóza peľovej situácie v SR na 39. týždeň 2023

Peľová sezóna inváznej ambrózie pomaly končí na celom území Slovenska. Predpokladáme, že peľ ambrózie v ovzduší dosiahne alergiologicky významné hladiny už len ojedinele. Denné koncentrácie peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy v ovzduší budú v nízkych až veľmi nízkych hladinách. Riziko pre alergikov ostáva pri pohybe v blízkosti žlto kvitnúcich porastov inváznej zlatobyle z čeľade astrovitých, kde sú koncentrácie peľu mnohonásobne vyššie ako hodnoty z meraní monitorovacích staníc. Výraznejšie nočné ochladenie prispieva k poklesu denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk