Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 34. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • palina, ambrózia, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, chmeľ, skorocel, štiav
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni na Slovensku v ovzduší dominoval peľ silných alergénov ambrózie, čiastočne ešte aj paliny, sprevádzaný bol peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ ambrózie sa v ovzduší vyskytoval vo vyšších, alergiologicky významných denných koncentráciách, denné koncentrácie peľu paliny poklesli. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dosahoval len nízke, alergiologicky nevýznamné denné hladiny.

  • Najvyššie koncentrácie peľu paliny zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 22 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Trnave - 16 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Najvyšší záchyt peľu ambrózie zaznamenala monitorovacia stanica v Žiline - 95 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave - 84 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 272 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Denné koncentrácie peľu paliny v ovzduší majú klesajúcu tendenciu. Naplno sa rozbehla peľová sezóna ambrózie, ktorá v tomto čase zvyčajne dosahuje prvý vrchol peľovej sezóny. Palina a najmä ambrózia ostávajú najsilnejšími a najdôležitejšími alergénmi až do septembra. Peľ bylín bol zastúpený najmä peľom skorocelu, štiavu a mrlíka. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ chmeľu, astrovitých a mrkvovitých.

V tomto období pri cestovaní upútajú naše pohľady žlté porasty zlatobyle, ktorá, podobne ako palina a ambrózia, patrí do čeľade astrovitých. Ide o invázny druh, ktorý sa pomerne nekontrolovane šíri popri cestách, železničnej trati, v neudržiavaných záhradách či rumoviskách. Nakoľko je zlatobyľ opelivá hmyzom, má ťažšie peľové zrnká, ktoré sa vetrom šíria ťažšie ako peľ paliny a ambrózie, preto ich aj naše monitorovacie stanice zachytávajú len ojedinele. Pre alergika môže byť rizikový pohyb v blízkosti takýchto porastov, kde je koncentrácia peľu mnohonásobne vyššia, ako uvádzajú monitorovacie stanice.

Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny boli výrazne ovplyvňované búrkovou činnosťou a dosahovali pomerne vysoké denné koncentrácie na celom území.

Prognóza peľovej situácie v SR na 35. týždeň 2022

Dominantné zastúpenie v ovzduší bude mať naďalej peľ ambrózie, paliny a slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Najsilnejším a najpočetnejším alergénom bude invázna ambrózia. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých ostane v ovzduší v nižších koncentráciách až do neskorej jesene. Okrem uvedených druhov očakávame v ovzduší peľ chmeľu, skorocelu, štiavu a mrlíka. Peľ paliny v ovzduší bude mať klesajúcu tendenciu, naproti tomu peľ inváznej ambrózie by mal dosiahnuť veľmi vysoké koncentrácie na väčšine územia. Denné koncentrácie spór húb (plesní) sa po búrkach môžu lokálne zvyšovať. Denné koncentrácie spór Alternárie si naďalej udržiavajú vyššie zastúpenie v celkovej dennej koncentrácii spór v ovzduší.

Pre vážnu technickú poruchu lapača je od 15.8. 2022 pozastavené monitorovanie v Banskej Bystrici.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. Podrobnejšie informácie nájdete na www.pelovespravodajstvo.sk