Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 33. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: trávy lipnicovité, palina, ambrózia,mrkvovité, mrlíkovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, chmeľ, astrovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V tridsiatom treťom kalendárnom týždni na území Slovenska dominoval v ovzduší peľ silných alergénov – paliny a ambrózie spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dosahoval len veľmi nízke denné koncentrácie. Peľ inváznej ambrózie v ovzduší dosahoval alergiologicky významné koncentrácie na celom území Slovenska. Pokračuje peľová sezóna paliny a jej peľ v ovzduší dosiahol na väčšine územia vysoké denné koncentrácie. Najvyššie denné koncentrácie peľu paliny zachytili v Žiline, 387 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 184, v Banskej Bystrici 137 a v Nitre 87 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ ambrózie dosiahol najvyššie hladiny v Nitre, 268 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Bratislave 213 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahol najvyššie denné hladiny v Bratislave, 816 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 632 a v Košiciach 275 peľových zŕn v m3 vzduchu. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ skorocelu, štiavu, chmeľu, astrovitých a mrlíka. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené rodmi Alternária, Cladospórium a Epicoccum. 

Prognóza peľovej situácie v SR na 34. týždeň 2023

Vrcholí peľová sezóna paliny a súbežne pokračujúca peľová sezóna inváznej ambrózie sa blíži k svojmu prvému vrcholu. Peľ tráv sa bude vyskytovať v ovzduší v nízkych denných koncentráciách až do jesene. Slabšie alergizujúca pŕhľava dosiahne vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší najmä na strednom, severnom a východnom Slovensku. Peľ paliny dosiahne vysoké denné koncentrácie na väčšine územia Slovenska. Denné hladiny peľu ambrózie majú stúpajúcu tendenciu a vo vyšších koncentráciách ich očakávame na celom území Slovenska. Teplo a zrážková činnosť ovplyvňujú nárast denných koncentrácií spór húb (plesní) v ovzduší. Ochladenie spojené so zrážkovou činnosťou zas spôsobuje regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. 

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk.