Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 32. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

  • palina, ambrózia, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, chmeľ, skorocel, štiav
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni pokračovala rozbehnutá peľová sezóna paliny, slabšie alergizujúcej pŕhľavy a rozbiehala sa peľová sezóna inváznej ambrózie. V ovzduší mal dominantné zastúpenie peľ pŕhľavy spolu s peľom paliny. Peľ ambrózie ešte nedosiahol alergologicky významné koncentrácie v ovzduší. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dosahoval len nízke, alergologicky nevýznamné denné hladiny.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých opäť zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 1254 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave - 393 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici - 151 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Košiciach - 148 peľových zŕn.
  • Najvyššie koncentrácie peľu paliny zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 120 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici - 85 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Bratislave - 43 peľových zŕn v m3 vzduchu. Ostatné stanice zachytili peľ paliny v nižších denných koncentráciách.
  • Najvyšší záchyt peľu ambrózie zaznamenala monitorovacia stanica v Bratislave - 27 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Peľová sezóna paliny pokračuje s vyššími dennými koncentrácia najmä na severnom a strednom Slovensku. Peľová sezóna ambrózie sa pomaly rozbieha od teplejších oblastí Slovenska. Palina a ambrózia sú najsilnejšie a najvýznamnejšie alergény najbližších týždňov. Peľ bylín ostal zastúpený najmä peľom skorocelu a mrlíka. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ chmeľu, štiavu, astrovitých a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali pomerne vysoké hodnoty na celom území.

Prognóza peľovej situácie v SR na 33. týždeň 2022

Dominantné zastúpenie v ovzduší si naďalej udrží peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Najsilnejším a najpočetnejším alergénom nasledujúceho týždňa bude palina a invázna ambrózia. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých ostane v ovzduší v nižších koncentráciách až do neskorej jesene. Okrem uvedených druhov očakávame v ovzduší peľ chmeľu, skorocelu, štiavu a mrlíka. Peľová sezóna paliny prechádza svojim vrcholom - predpokladáme nárast denných koncentrácií Stúpajúce denné hladiny inváznej ambrózie očakávame aj v ostatných častiach Slovenska. Denné koncentrácie spór húb (plesní) sa po búrkach môžu lokálne zvyšovať. Denné koncentrácie spór Alternárie si naďalej udržiavajú vyššie zastúpenie v celkovej dennej koncentrácii spór v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. Podrobnejšie informácie nájdete na www.pelovespravodajstvo.sk