Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 29. týždeň 2022

 Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • trávy z čeľade lipnicovité, ambrózia, palina, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, skorocel, štiav
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy, dopĺňal ho významný alergén – peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých je na ústupe a tento rok má aj vplyvom horúčav a sucha miernejší priebeh. Peľ tráv v ovzduší ojedinele dosiahol alergiologicky významné koncentrácie už len v Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.

  • Najvyššie koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 162 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach - 38 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici - už len 30 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 712 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave - 352 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici - 162 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Peľ paliny a ambrózie sa naďalej vyskytuje v ovzduší len ojedinele a vo veľmi nízkych koncentráciách. Práve palina a ambrózia sa v auguste stanú najvýznamnejšími alergénmi leta a skorej jesene. Peľ bylín ostal zastúpený najmä peľom skorocelu a mrlíka. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ štiavu, astrovitých a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali vysoké hodnoty na celom území.

Prognóza peľovej situácie v SR na 30. týždeň 2022

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré boli najsilnejším a najvýznamnejším alergénom posledných týždňov, pomaly končí. Peľ tráv sa bude vyskytovať v ovzduší až do jesene, ale už len ojedinele dosiahne alergiologicky významné koncentrácie najmä v chladnejších oblastiach Slovenska. Dominantné zastúpenie v ovzduší si udrží peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. V ovzduší sa okrem peľu pŕhľavy a tráv bude vyskytovať peľ skorocelu, štiavu a mrlíka. Peľ paliny a ambrózie pribúda len veľmi pomaly, nakoľko rast a kvitnutie aj u týchto druhov je negatívne ovplyvnené horúčavami a veľkým suchom. Denné koncentrácie spór húb (plesní) ostávajú na rovnakej úrovni ako v uplynulom týždni, pričom po búrkach môže dôjsť lokálne k ich nárastu. Denné koncentrácie spór Alternárie majú vyšší podiel na celkovej dennej koncentrácii spór v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. Podrobnejšie informácie nájdete na www.pelovespravodajstvo.sk