Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 27. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: trávy lipnicovité, palina, ambrózia, lipa, pajaseň, mrkvovité, mrlíkovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, astrovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni na území Slovenska naďalej dominoval v ovzduší peľ tráv z čeľade lipnicovitých a pŕhľavy. Začala kvitnúť palina, v teplejších oblastiach Slovenska sme zachytili aj prvý peľ inváznej ambrózie. Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých a slabšie alergizujúcej pŕhľavy prechádza ďalším vrcholom na strednom a severnom Slovensku. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytili v Žiline, 705 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici 371, v Nitre 143 a v Košiciach 128 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahol najvyššie denné hladiny v Banskej Bystrici, 371 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 327 a v Bratislave 238 peľových zŕn v m3 vzduchu. Prvý peľ paliny zachytili monitorovacie stanice v Trnave a v Žiline. Prvý peľ inváznej ambrózie zachytili v Trnave, Bratislave a Nitre. V ovzduší sa vyskytoval aj peľ skorocelu,štiavu a mrlíka. Z drevín to bol najmä peľ pajaseňa a lipy. Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené rodmi Alternária a Cladospórium.

Prognóza peľovej situácie v SR na 28. týždeň 2023

Peľová sezóna tráv i slabšie alergizujúcej pŕhľavy pokračuje najmä na strednom a severnom Slovensku. V týchto oblastiach môžeme aj v nasledujúcom týždni očakávať vyššie koncentrácie peľu tráv v ovzduší. Vo vysokých koncentráciách sa v ovzduší bude vyskytovať aj peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy, v stredných koncentráciách peľ skorocelu. Peľ paliny a ambrózie - silných alergénov neskorého leta a jesene - bude pomaly pribúdať. Predpokladáme, že peľ paliny dosiahne v priebehu dvoch týždňov alergiologicky významné koncentrácie. Peľ ambrózie môžeme v alergiologicky významných hladinách očakávať o cca tri až štyri týždne. Teplo a búrková činnosť majú vplyv na nárast denných koncentrácií spór húb (plesní). Zrážková činnosť bude spôsobovať regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk