Aktuality

Späť ORPAS 2022: Medzinárodná misia v oblasti radiačnej ochrany prvýkrát na Slovensku

IAEA - obrázok

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán radiačnej ochrany, ktorý zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách vzniesol oficiálnu písomnú požiadavku voči Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni pre vykonanie misie ORPAS (Occupational Radiation Protection Appraisal Service) v novembri 2020.

V dňoch 27. júna až 06. júl 2022 sa historicky prvýkrát na Slovensku táto misia, ktorú organizačne zastrešoval Odbor radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, uskutočnila. Misia ocenila pokrok, ktorý v oblasti radiačnej ochrany pracovníkov urobilo Slovensko.

Misia ORPAS je expertnou hodnotiacou misiou zriaďovanou pod hlavičkou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni a vecne pokrýva problematiku posilňovania a zlepšovania legislatívnej a regulačnej infraštruktúry pre ožiarenie pracovníkov a implementácie medzinárodných štandardov v oblasti radiačnej ochrany. Úvodné stretnutie sa uskutočnilo 27. júna 2022 za účasti hlavného hygienika Slovenskej republiky PhDr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD., MPH.

Všeobecným cieľom misie ORPAS je zvýšenie radiačnej ochrany pracovníkov v Slovenskej republike prostredníctvom integrovaného sebahodnotenia a koordinovaného hodnotenia, ktoré uskutočnil tím medzinárodných hodnotiteľov (Slovinsko, Belgicko, Švédsko, Veľká Británia, Česká republika, Španielsko, Litva, Taliansko, Srbsko, Chorvátsko, Francúzsko, Grécko).

Do tohto hodnotenia sa okrem dozorných orgánov v oblasti radiačnej ochrany zapojilo 14 prevádzkovateľov zdrojov ionizujúceho žiarenia (medicínske aplikácie, priemyselné aplikácie, pracoviská s prírodnými zdrojmi ionizujúceho žiarenia, atď.) a poskytovateľov služieb v oblasti radiačnej ochrany (napr. služby osobnej dozimetrie; služby metrologického overovania a podobne).

Počas 10 dní mali zúčastnení možnosť diskutovať o opatreniach, ktoré prijala Slovenská republika na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov, a zároveň táto misia poskytla príležitosť vymieňať si s hodnotiteľmi skúsenosti v oblasti radiačnej ochrany pracovníkov, v oblasti monitorovania ožiarenia pri práci, monitorovania pracoviska, programov radiačnej ochrany a procesov optimalizácie radiačnej ochrany v Slovenskej republike.

Misia ORPAS zahŕňala preskúmanie legislatívnej a regulačnej infraštruktúry pre ožiarenie pracovníkov, preskúmanie opatrení prijatých organizáciami, ktoré poskytujú technickú podporu držiteľom povolenia, preskúmanie programov radiačnej ochrany prevádzkovateľov, ktorí využívajú zdroje ionizujúceho žiarenia, preskúmanie vedenia centrálneho registra dávok a centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia v Slovenskej republike.

Uskutočnením tohto medzinárodného hodnotenia vyslala Slovenská republika pozitívny signál ostatným členským krajinám a potvrdila pozíciu, že radiačná ochrana je jednou z jej priorít, a že Slovenská republika bude aj naďalej zodpovedne plniť medzinárodné záväzky, ktorými je viazaná a prispievať tak k neustálemu zvyšovaniu radiačnej ochrany pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

Odbor radiačnej ochrany
Úradu verejného zdravotníctva SR

ORPAS 2022: Medzinárodná misia v oblasti radiačnej ochrany prvýkrát na Slovensku - foto

ORPAS 2022: Medzinárodná misia v oblasti radiačnej ochrany prvýkrát na Slovensku - foto

ORPAS 2022: Medzinárodná misia v oblasti radiačnej ochrany prvýkrát na Slovensku - foto

ORPAS 2022: Medzinárodná misia v oblasti radiačnej ochrany prvýkrát na Slovensku - foto

ORPAS 2022: Medzinárodná misia v oblasti radiačnej ochrany prvýkrát na Slovensku - foto