Aktuality

Späť Opäť sa šíria dezinformácie o radiačnej situácii, hodnoty na Slovensku a v Poľsku sú v norme

Radiačná situácia na území Slovenskej republiky je aktuálne štandardná. Neboli zaznamenané žiadne odchýlky od bežne meraných hodnôt dávkových príkonov žiarenia gama. Na akékoľvek zmeny a prítomnosť umelých rádionuklidov v ovzduší sme pripravení promptne reagovať.

K dnešnému dňu (18. mája 2023 k 12:00) neboli zaznamenané žiadne významné odchýlky sledovaných hodnôt dávkových príkonov na území Slovenskej republiky: https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=radioaktivita .

Rovnako ani v priebehu predchádzajúcich dní neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt. V uvedenom období neboli zaznamenané žiadne významnejšie odchýlky od dlhodobo sledovaných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia meraných na území Slovenskej republiky.

Na dezinformácie týkajúce sa radiačnej situácie na území Poľska reagovala aj tamojšia Národná agentúra pre atómovú energiu. Hoaxy, ktoré v týchto dňoch kolujú v online priestore, dementujú poľské úrady aj na svojich oficiálnych webových stránkach („Pozor na dezinformácie - radiačná situácia v krajine je normálna”; 17.5.2023 - originál v poľskom jazyku).

Poľské orgány zdôrazňujú, že prechodne zvýšené hodnoty prirodzeného radiačného pozadia nie sú ničím nezvyčajným a vyskytujú sa pravidelne, napr. počas zrážok. Cez európsky kontinent vrátane Poľska aktuálne prechádza atmosférický front, ktorý prináša aj výdatné zrážky. Práve tie podľa poľských odborníkov spôsobili „skoky“ v grafoch, na ktoré sa odvolávajú dezinformátori.

Ako nás ubezpečili aj poľskí kolegovia, namerané hodnoty sú nízke a nepredstavujú žiadne ohrozenie života alebo zdravia.

Užitočné doplňujúce informácie a dôležité odkazy:

  • Bežne sa vyskytujúce hodnoty dávkových príkonov gama žiarenia sledované na našom území sa pohybujú v rôznych oblastiach v rozmedzí 70 nSv/h až 160 nSv/h, v niektorých oblastiach dosahujú až do 200 nSv/h, v závislosti od nadmorskej výšky, geologického podložia a ďalších faktorov. (Takéto kolísanie hodnôt v uvedenom rozmedzí je možné priebežne pozorovať aj v pravidelných aktualizáciách ÚVZ SR k vyhodnoteniu radiačnej situácie na území SR.)
  • Na prípadné relevantné odchýlky v nameraných hodnotách vieme reagovať promptne. Informáciu o odchýlke by sme získali do desiatich minút. Zástupcovia ÚVZ SR sú zároveň v priebežnom kontakte s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu ako aj ďalšími relevantnými agentúrami a inštitúciami v oblasti radiačnej ochrany.
  • Informácie o meraní dávkových príkonov gama žiarenia na území Slovenskej republiky môže verejnosť sledovať na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu: https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=radioaktivita
  • Zároveň sú pre verejnosť k dispozícii údaje o radiačnej situácii v Európe v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Na celom území Slovenskej republiky sú rovnomerne rozmiestnené desiatky detekčných zariadení, ktorými kontinuálne monitoruje prítomnosť rádionuklidov v ovzduší. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sústavne sleduje radiačnú situáciu na našom území a o zmenách a ďalšom postupe bude verejnosť bezodkladne informovať.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR