Aktuality

Späť Odporúčania hlavného hygienika SR k problematike prekrytia horných dýchacích ciest a šírenia ochorenia COVID-19

V čase šírenia COVID-19 dokážu jednotlivci efektívne minimalizovať dopady ochorenia na svoje zdravie a aj spoločnosť prostredníctvom jednoduchých a účinných krokov. Je na zodpovednosti každého z nás, ako bude chrániť seba, svojich blízkych, a tým aj celú krajinu.

Jedným z významných opatrení, ktorými je možné dosiahnuť obmedzenie šírenia epidémie respiračného ochorenia, je nosenie ochranného prostriedku dýchacích ciest. Dôkazy o vplyve rúšok ako prevencie pri prenose respiračného ochorenia sú stále častejšie a na ich základe ochranu nosa a úst odporúčajú významné odborné organizácie, vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Európskeho centra pre kontrolou a prevenciu ochorení (ECDC) a Strediska pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC).

Rúška a respirátory sa vzhľadom na mód šírenia vírusu SARS-CoV-2 stali vo svete základným pilierom pre boj s vírusom. Predstavujú jednoduchú, účinnú, nenákladnú a minimálne limitujúcu pomôcku pre obmedzenie šírenia vírusu od infikovanej osoby do okolia. Zároveň prekrytie horných dýchacích ciest predstavuje bariéru chrániacu aj zdravú osobu, zvlášť pokiaľ obe tieto osoby majú správne nasadené rúško/respirátor cez nos aj ústa. Rúško/respirátor tak nechráni iba osobu, ktorá ho má nasadené, ale aj osoby v jeho okolí.

Popri správnom nosení a manipulácii s respirátorom odporúčame vo vybraných situáciách dodržiavať aj sociálny dištanc (primeraný odstup, vyhýbať sa preplneným miestam, a pod.), dodržiavať hygienu rúk a respiračnú etiketu.

V platnosti v súčasnosti zostáva vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosťou od 13. júna 2022.

Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné v exteriéroch, vo väčšine interiérov, vrátane verejnej hromadnej dopravy, taxislužieb a hromadných podujatí.

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom je povinný používať:

 • personál zdravotníckych a sociálnych zariadení pri kontakte s návštevníkmi, klientmi alebo pacientmi (personál nemocníc, ambulancií a lekární),
 • návštevníci zdravotníckych a sociálnych zariadení,
 • pacienti v čakárňach a ambulanciách lekárov, zákazníci lekární.

Klienti zariadení sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti nemajú povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty.

Povinnosť nosiť na týchto miestach respirátor sa nevzťahuje na:

 • deti do 6 rokov veku,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
 • čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
 • osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk vrátane akvaparkov,
 • zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál alebo šatka),
 • zamestnancov zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detských jaslí).

Respirátor môžu nahradiť rúškom zamestnanci v špecifických podmienkach:

 • zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou,
 • zamestnanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
 • ak na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora a je ho možné nahradiť rúškom.

Prekrytie horných dýchacích ciest je odporúčané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na všetkých miestach, kde sa stretávajú osoby mimo spoločnej domácnosti.

Prekrytie horných dýchacích ciest je odporúčané:

 • vo všetkých zariadeniach, kde sa nachádzajú zraniteľné skupiny (vo väčšine je respirátor povinný - nemocnice, ambulancie, denné stacionáre, rehabilitačné zariadenia, záchranné služby, opatrovateľské služby, opatrovateľské zariadenia, zariadenia pre utečencov, ľudí bez domova, seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím),
 • v interiéroch verejných budov (úrady, obchody, prevádzky služieb, reštaurácie, kultúrne a športové zariadenia: divadlá, kiná, múzeá, športové haly, bohoslužobné priestory ) a v prostriedkoch verejnej dopravy (MHD, prímestské, diaľkové autobusy a vlaky),
 • na hromadných podujatiach aj v exteriéri, kde dochádza k hromadeniu sa ľudí v tesnej blízkosti (spoločenské, kultúrne a športové podujatia ako sú koncerty, divadlá, kiná a pod.),
 • počas cesty do zahraničia a pobytu v zahraničí, hoci prekrytie horných dýchacích ciest tam už nie je povinné.

Prekrytie horných dýchacích ciest dôrazne odporúčame nasledovným skupinám osôb:

 • osobám s trvalo oslabenou imunitou, osobám s chorobami srdca, pľúc, cukrovkou a s inými závažnými ochoreniami,
 • seniorom,
 • tehotným ženám a dojčiacim matkám,
 • osobám, ktoré pociťujú príznaky ochorenia,
 • ktoré sa nachádzajú v blízkosti osôb, ktoré vykazujú známky ochorenia a nie je možné dodržať dostatočný sociálny odstup.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky