Aktuality

Späť Odborníci z Európy sa stretli na konferencii venovanej potravinám

Takmer jedno zo štyroch detí v Európe má nadváhu alebo obezitu. Jedným z dôvodov je nezdravá strava. Potravinové preferencie sa formujú v prvých rokoch života. Sú naučené, aj intuitívne. Potravinové preferencie dieťaťa priamo ovplyvňujú stravovacie návyky, čo má potom vplyv na celkové zdravie, pohodu a riziko obezity. Prostredie, v ktorom deti vyrastajú, výrazne ovplyvňuje ich stravovacie návyky. Cieľom je vytvoriť vhodné prostredie, ktoré podporuje výber zdravších potravín pre deti.

Ako deti starnú, sú vystavené nezdravým potravinám, čo je spôsobené najmä nevhodnou reklamou a ľahkou dostupnosťou spracovaných potravín s vysokým obsahom soli, cukru a tuku. Digitálne médiá sú dostupné od útleho veku a reklamy, ktoré sa v nich nachádzajú, majú vplyv na detské chute a preferencie výberu potravín. Veľká časť marketingu jedla je zameraná na deti a tínedžerov a propaguje vysoko kalorické potraviny s vysokým podielom tukov, cukrov a soli. Podiel medzi propagáciou ovocia a zeleniny a sladkostí v roku 2014 bol 1:14.

Aj tomuto problému sa venovala konferencia JA Best Re-MaP, ktorá sa konala 18. až 20. septembra na Ministerstve zdravotníctva v Paríži. Pozvanie na ňu prijal aj Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR.

Best-ReMaP a Europe-wide Joint Action (2020-2023) je projekt EÚ, ktorý sa venuje podpore zdravia detí prostredníctvom prístupu založeného na dôkazoch pri riešení kľúčových otázok pri výbere potravín. Zúčastnilo sa ho 24 európskych krajín. Je pokračovaním projektu JANPA Joint Action, ktorý bol tiež koncipovaný na základe uvedeného akčného plánu, zabezpečujúceho udržateľnú implementáciu spoločného úsilia členských štátov EÚ o zlepšenie situácie obezity detí a dospievajúcich v EÚ na základe transparentného výberu osvedčených postupov.

Aktuálnym cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu kvality potravín dodávaných občanom Európy uľahčením výmeny a testovania osvedčených postupov týkajúcich sa:

  • monitorovania a analýzy toho, ako sa potraviny, ktoré ľudia konzumujú, menia na európskej a vnútroštátnej úrovni
  • nariadenia o predaji potravín a nápojov deťom
  • obstarávania potravín verejnými orgánmi pre vzdelávacie inštitúcie, zariadenia sociálnej starostlivosti atď.

Konkrétnou snahou projektu bolo zmeniť potravinové prostredie pre deti v Európe, znížiť vplyv škodlivého marketingu potravín pre deti, zlepšiť kvalitu jedálnych lístkov vo verejných inštitúciách, vybudovať siete zainteresovaných strán v oblasti výživy na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, vytvoriť databázu informácií o potravinách s pracovným názvom "Databáza potravín JRC" (nástroj pre členské štáty na pravidelné vykazovanie a skúmanie vnútroštátnych údajov, ktorý sa sprístupňuje aj výskumným pracovníkom a poradcom pre verejnú politiku).

Projekt bol rozdelený na tri kľúčové skupiny:

Prvou bola WP6, ktorá mala na starosti marketing potravín. Potravinový marketing a reklamy výrazne ovplyvňujú stravovanie detí.

Skupina WP6 monitorovala situáciu vo vybraných štátoch a v závere vydala odporúčania spojené s ochranou spotrebiteľov voči negatívnemu zdravotnému vplyvu vybraných reklám. Definovala odporúčané nutričné kritériá pre identifikáciu nezdravých potravín a nápojov, ktoré by nemali byť cielené na deti. Súčasťou projektu bola aj implementácia NPM (Nutrient Profile Model) do politiky vybraných krajín.

Tu si môžete otestovať, či dokážete spraviť vo svojej výžive správne rozhodnutie.

Druhou skupinou bola WP5, ktorá mala na starosti monitorovanie potravín. Celkovo sa podarilo pridať do Európskej FABLE databázy 72 850 potravinových produktov. Dáta budú dostupné na stránke Food and Beverages Labels Explorer (europa.eu).

WP7 sa zaoberala potravinami vo verejnom sektore. Jej záujmom bolo podporovať vytvorenie medzisektorovej skupiny pre obstarávanie potravín vo verejných inštitúciách v zúčastnených členských štátoch, zvýšenie porozumenia, vedomostí a zručností v oblasti verejného obstarávania potravín, umožnenie väčšieho výberu kvalitných potravín pre vyvážené menu vo vybranej verejnej inštitúcii aspoň z jedného typu (materské školy, školy, domovy dôchodcov, nemocnice) prostredníctvom pilotného projektu Katalógu potravín, vydanie odporúčaní pre ďalšie členské štáty EU. Do pilotného programu sa zapojilo 8 štátov a každý vydá do konca roka vlastné odporúčania.

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR