Aktuality

Späť Odborníci sa stretli na prvej konferencii venovanej radónu v SR

V dňoch 29. - 31. 5. 2023 sa v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici konala 1. konferencia Radón v  Slovenskej republike.

Konferencie sa zúčastnila odborná verejnosť, ktorá sa zaoberá širokým spektrom oblastí radónovej problematiky v Slovenskej republike, a to z oblasti metrológie, vzdelávania a výskumu na vysokých školách, poskytovateľov služieb dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane, vrátane inšpektorov radiačnej ochrany územne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Účastníci 1. konferencie Radón

Účastníci konferencie za najvyššiu prioritu považujú zabezpečovanie radiačnej ochrany obyvateľstva, vrátane znižovania ožiarenia radónom, k čomu chcú prispieť priamou účasťou na zvyšovaní radónového povedomia u obyvateľov Slovenskej republiky cez realizáciu Národného akčného radónového plánu (ďalej len „NARP“), ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 46/2022 dňa 19.01.2022. Deklarujú tiež udržateľnú spoluprácu v oblasti prevencie zhubného nádorového ochorenia pľúc (radón môže zvýšiť riziko vzniku takéhoto druhu rakoviny), a to formou aktívnej práce v príslušných poradných orgánoch, vedecko-výskumných aktivít, tvorby legislatívy a prípravy kapacít potrebných pre realizáciu cieľov a stratégií NARP-u.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR