Aktuality

Späť NRC pre vláknité prachy znovu v prevádzke

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre týmto oznamuje, že dňom 24.10.2023 Národné referenčné centrum pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov obnovuje akreditovanú činnosť na odber a vyhodnotenie vzoriek anorganických vláknitých častíc v pracovnom ovzduší, vo vnútornom ovzduší budov a v pevnom materiáli.

MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA
regionálna hygienička