Aktuality

Späť Národné referenčné centrá pre surveillance infekčných ochorení sa stretli na vedeckej konferencii

Odborníci z celého Slovenska sa vo štvrtok 14. marca 2024 stretli na XIX. vedecko-odbornej konferencie národných referenčných centier pre surveillance infekčných ochorení v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzala ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Dolinková. Úrad verejného zdravotníctva SR zastupovala MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA, hlavný hygienik SR, a konferencie sa aktívne zúčastnili aj viacerí odborníci národných referenčných centier pôsobiacich pri ÚVZ SR a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA, hlavný hygienik SR

Národné referenčné centrá sú najvyššie, referenčné pracoviská pre jednotlivé oblasti. Ich úlohou je stanovovať štandardy práce, zabezpečiť nadstavbovú a konečnú laboratórnu diagnostiku, overovanie výsledkov terénnych laboratórií a rozhodovanie prípadných sporných výsledkov v laboratórnej diagnostike. Ich úlohou je aj pomáhať ostatným laboratóriám v diagnostike nových ochorení či pri zavádzaní nových metód.

“Zodpovednosť národných referenčných centier ako najvyšších pracovísk spočíva aj v zbere a spracovaní údajov o prenosných ochoreniach, ktoré nám slúžia pre správne nastavovanie národných aj medzinárodných politík v boji proti prenosným ochoreniam. Som presvedčená, že národné referenčné centrá v SR musia byť prioritou v rozvoji, aby mohli napredovať pri nových laboratórnych metódach v diagnostike prenosných ochorení, aby mali kvalitný zdravotnícky personál a modernú prístrojovú techniku,” uviedla MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA, hlavný hygienik SR.

Ako dodala, aj v oblasti verejného zdravotníctva bude zriadených prvých šesť Európskych referenčných laboratórií, napríklad pre antimikrobiálnu rezistenciu, pre oblasť vysoko nebezpečných a zoonotických bakteriálnych patogénov ako aj pre diftériu a pertussis. Prvé Európske referenčné laboratórium vo verejnom zdravotníctve začne fungovať už od januára 2025 a bude sídliť v Kodani. “Dúfam, že tieto kroky na európskej úrovni rovnako pomôžu vylepšiť služby našich národných referenčných centier a pomôžu aj nášmu zdravotníctvu,” uzavrela MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA, hlavný hygienik SR.

Na konferencii vystúpili so svojimi vedeckými príspevkami odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove a v Trenčíne.

Úrad verejného zdravotníctva SR