Aktuality

Späť Naberačka smalt – mechanická nestálosť výrobku

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dostal na základe vykonaných kontrol na trhu v SR Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave oznámenie o nevyhovujúcom výrobku s názvom Naberačka smalt, priemer 9 cm, modrobiela farba, EAN kód 8592381166809, iné označenie 140294, krajina pôvodu Česká republika. Výrobok bol odobratý v obchodnej sieti.

Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, testovaný výrobok nespĺňa požiadavky nariadenia EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov.

Pri vizuálnom hodnotení migračných výluhov vzorky za podmienok testu I., II. a III., ktoré simulujú najprísnejšie, ale aj reálne podmienky použitia výrobku spotrebiteľmi a pri oteroch vzoriek do papierovej vaty po vykonaných migračných skúškach vykazovala vzorka mechanickú nestálosť.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave prijíma opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR, zároveň bude výrobok hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Keďže sa uvedený výrobok môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

foto výrobku: naberačka foto výrobku: naberačka foto výrobku: naberačka