Aktuality

Späť Na konferencii Pitná voda 2023 vystúpili aj odborníci z úradov verejného zdravotníctva

Pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky a ministra životného prostredia Slovenskej republiky sa v dňoch 6. – 8. júna 2023 v Trenčianskych Tepliciach uskutočnila XIX. konferencia s medzinárodnou účasťou PITNÁ VODA 2023, ktorej hlavným organizátorom bola Slovenská asociácia vodárenských expertov (SAVE).

konferencia PITNÁ VODA 2023

Konferencia mala vzdelávací charakter a zúčastnilo sa jej množstvo odborníkov, ktorí sa zaoberajú problematikou zásobovania pitnou vodou a vodárenstva, čo sú prevádzkovatelia verejných vodovodov, pracovníci v oblasti verejného zdravotníctva a životného prostredia, odborní, technickí a vedeckí pracovníci, zástupcovia škôl aj študenti. Konferencie sa zúčastnilo celkovo 240 účastníkov zo Slovenskej a Českej republiky.

Výzvy do budúcnosti

Oblasť zásobovania obyvateľov zdravotne bezpečnou pitnou vodou čelí v ostatných rokoch viacerým výzvam. Okrem dopadov klimatickej zmeny sú to najmä stúpajúce požiadavky na zavádzanie nových prístupov založených na analýze rizík do procesov zásobovania pitnou vodou a zabezpečenie ochrany zdrojov na výrobu pitnej vody.

Vzhľadom na legislatívne zmeny, ktoré vstúpili do platnosti na začiatku roka 2023 (v nadväznosti na transpozíciu európskej smernice pre vodu určenú na ľudskú spotrebu), bude potrebné v budúcnosti venovať zvýšenú pozornosť celému súboru činností a procesom zabezpečujúcim dodávky pitnej vody pre obyvateľov na Slovensku.

Program konferencie bol zameraný na aktuálne témy v oblasti dodávania pitnej vody s dôrazom na nové legislatívne predpisy a požiadavky na pitnú vodu a jej kontrolu. Príspevky boli venované koncepčným témam a dokumentom, ale aj skúsenostiam a problémom z praxe a príkladom ich riešenia.

Konferencia bola rozdelená do tematických blokov, v rámci ktorých bol priestor aj na diskusiu. Súčasťou programu boli aj prezentácie subjektov, ktorých náplň práce súvisí s problematikou konferencie a tiež aj prezentácia prihlásených posterov.

Tematickými celkami konferencie boli:

  • implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu do právnych predpisov Slovenskej republiky,
  • manažment rizík systémov zásobovania pitnou vodou – povinnosť pre dodávateľov pitnej vody,
  • aktuálne energetické výzvy a úsporné riešenia v oblasti zásobovania pitnou vodou,
  • systémy zásobovania pitnou vodou, hodnotenie agresívnych vlastností vody,
  • monitoring výskytu mikropolutantov vo vodách, ako sú pesticídy, liečivá, atď. a možnosti ich odstraňovania
  • technológie úpravy vody, skúsenosti z technologických procesov úpravy vody, praktické riešenie problémov prevádzok a distribúcia pitnej vody spotrebiteľovi,
  • vodárenské zdroje a ich ochrana – trendy vo vývoji kvality aj kvantity, riziká znečisťujúcich látok a ich vplyv na vodárenské zdroje a aktuálne problémy súvisiace s ochranou vodárenských zdrojov.

účastníci konferencie PITNÁ VODA 2023

Prezentované boli aj analytické metódy a prístrojové vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality vody a výroba, dodávka a servis technologických zariadení a výrobkov v oblasti vodárenstva.

Cieľom konferencie Pitná voda 2023 bola výmena skúseností a prezentovanie nových poznatkov a postupov rôznych profesií v odvetviach spojených s pitnou vodou.

Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR